Čína má v prevádzke už druhú lietadlovú loď

Čín­ske námor­né sily uvied­li v uto­rok do pre­vádz­ky už dru­hú lie­tad­lo­vú loď, čím výraz­ne zvý­ši­li svo­ju vojen­skú silu v spor­nom regi­ó­ne Juho­čín­ske­ho mora. Ide záro­veň o prvú lie­tad­lo­vú loď, kto­rú Čína zostro­ji­la sama, infor­mu­je TASR s odvo­la­ním sa na AFP.

Spus­te­ním v pora­dí dru­hej lie­tad­lo­vej lode, nazva­nej Šan-tung, na more sa Čína zara­di­la do malé­ho klu­bu kra­jín, kto­ré vlast­nia viac než jed­no také­to pla­vid­lo. Okrem čín­ske­ho námor­níc­tva vlast­ní viac takých­to lodí len USA , Veľ­ká Bri­tá­nia a Talian­sko. Lie­tad­lo­vá loď Šan-tung bola čín­skej armá­de odo­vzda­ná za účas­ti pre­zi­den­ta Si Ťin-pchin­ga na cere­mó­nii v mes­te San-ja na ostro­ve Chaj-nan, uvied­li miest­ne médiá.

Ostrov­ná pro­vin­cia Chaj-nan sa nachá­dza v Juho­čín­skom mori, kto­ré je poten­ciál­nym ložis­kom boha­tých zásob ener­ge­tic­kých suro­vín. Hoci si Čína robí nárok až na 90 per­cent jeho roz­lo­hy, časť toh­to mora si náro­ku­jú aj Bru­nej, Fili­pí­ny, Malaj­zia, Tai­wan a Viet­nam.
Svo­ju prvú lie­tad­lo­vú loď – nazva­nú Liao-ning – uvied­la Čína do pre­vádz­ky v roku 2012. Ide o pôvod­ne soviet­ske pla­vid­lo, kto­ré Peking zakú­pil od Ukra­ji­ny. Ako pri­po­mí­na AFP, Čína údaj­ne budu­je aj tre­tiu lie­tad­lo­vú loď.

Zdroj:TASR