Chorých na koronavírus izoluje ministerstvo obrany na Lešti a Záhorí

Čo kon­krét­ne bude robiť štát, keď sa obja­ví koro­na­ví­rus? To je taj­né. Taká je odpo­veď z minis­ter­stva obra­ny, kto­ré má tiež svo­ju úlo­hu v prí­pa­de pre­puk­nu­tia epi­dé­mie na Slo­ven­sku. Z roko­va­nia Bez­peč­nost­nej rady vlá­dy vyplý­va, že prá­ve rezort obra­ny a voja­ci majú v prí­pa­de potre­by zabez­pe­čiť dve tisíc „poľ­ných“ lôžok vo výcvi­ko­vom pries­to­re Lešť. Tam by mali izo­lo­vať cho­rých ľudí infi­ko­va­ných víru­som COVID-19.

Vzhľa­dom na to, že koro­na­ví­rus je už potvr­de­ný vo všet­kých oko­li­tých kra­ji­nách, tak je len otáz­kou času, kedy sa obja­ví aj na Slo­ven­sku.

Krí­zo­vý plán je taj­ný

Cho­rí však neskon­čia izo­lo­va­ní na Leš­ti auto­ma­tic­ky, tvr­dí hovor­ky­ňa rezor­tu obra­ny Dan­ka Capá­ko­vá. „S tou­to alter­na­tí­vou sa počí­ta v prí­pa­de, že civil­né nemoc­ni­ce už nebu­dú mať kapa­ci­ty. Ak bude 70 % kapa­cít infekč­ných odde­le­ní civil­ných nemoc­níc napl­ne­ných z dôvo­du koro­na­ví­ru­su,“ kon­šta­tu­je Capá­ko­vá. Ako však dodá­va, tak kon­krét­ne rie­še­nia sú súčas­ťou krí­zo­vé­ho situ­ač­né­ho plá­nu, kto­rý pod­lie­ha prí­sluš­né­mu stup­ňu uta­je­nia.

Pod­ľa nej by zdra­vot­ní­ci mali byť pri­orit­ne z radov voja­kov. „V prí­pa­de ich nedos­tat­ku je mož­né počí­tať aj s civil­ný­mi lekár­mi. A opäť kon­krét­ne rie­še­nia sú súčas­ťou krí­zo­vé­ho situ­ač­né­ho plá­nu, kto­rý pod­lie­ha prí­sluš­né­mu stup­ňu uta­je­nia,“ uzat­vá­ra Capá­ko­vá.

Pred­se­da vlá­dy Peter Pel­leg­ri­ni bol však kon­krét­nej­ší. „Plán je taký, že v prí­pa­de potre­by vyrov­nať sa s desiat­ka­mi až stov­ka­mi ocho­re­ní a potre­bou izo­lo­vať ich sme pri­pra­ve­ní vo vojen­skom pries­to­re Lešť a vo vojen­skom pries­to­re v Malac­kách posta­viť mobil­nú nemoc­ni­cu. Na Leš­ti dis­po­nu­je­me aj ďal­ší­mi uby­to­va­cí­mi kapa­ci­ta­mi. OS SR dnes doká­žu vytvo­riť her­me­tic­ky uzat­vo­re­né izo­lo­va­né kon­tro­lo­va­né mes­teč­ko s kapa­ci­tou do 2000 ľudí,” kon­kre­ti­zo­val pred­se­da vlá­dy.

Pod­ľa minis­tra obra­ny SR Pet­ra Gaj­do­ša (SNS) sú v súčas­nos­ti mož­nos­ti poľ­nej nemoc­ni­ce limi­to­va­né, pre­to­že je kapa­cit­ne pre­dur­če­ná na prí­pad voj­ny a voj­no­vé­ho sta­vu s dôra­zom na chi­rur­gic­ké ope­rá­cie a ošet­re­nia. „Z hľa­dis­ka mie­ro­vé­ho sta­vu a infek­to­ló­gie je potreb­né pris­pô­so­biť nemoc­ni­cu na rie­še­nie krí­zo­vej situ­ácie. V tom prí­pa­de by sme chce­li využiť výcvi­ko­vé pries­to­ry Záho­rie a Lešť, ale aj letis­ká v Kuchy­ni a Slia­či. Tak­že dekla­ru­je­me pri­pra­ve­nosť pomôcť, keď bude naj­hor­šie,” zdô­raz­nil Gaj­doš.

Ozb­ro­je­né sily majú od roku 2010 k dis­po­zí­cii poľ­nú nemoc­ni­cu ROLE 2E, kto­rá by mala posky­to­vať zdra­vot­nú sta­rost­li­vosť pre voj­sko vo veľ­kos­ti bri­gá­dy (dva až päť tisíc voja­kov). Pod­ľa Capá­ko­vej však na Leš­ti neplá­nu­jú roz­vi­núť kla­sic­kú poľ­nú nemoc­ni­cu, ale „izo­lo­va­né pra­co­vis­ko.“