Cesta okolo sveta za 84 dní pod vodou. Pred 60. rokmi ponorka oboplávala Zem

Upro­stred stu­de­nej voj­ny, na pre­lo­me 50. a 60. rokov minu­lé­ho sto­ro­čia, keď bol svet roz­de­le­ný na dva tábo­ry, súpe­ri­li Spo­je­né štá­ty so Soviet­skym zvä­zom nie­len v pre­te­koch v zbro­je­ní, ale aj v iných oblas­tiach, medzi kto­ré pat­ri­li ves­mír i vojen­ské námor­níc­tvo. S cie­ľom uká­zať, kto je pánom na mori, vyda­la sa vo feb­ru­ári 1960 na ces­tu oko­lo sve­ta legen­dár­na a jedi­neč­ná ame­ric­ká jad­ro­vá ponor­ka Tri­ton. Ako prvá obop­lá­va­la zeme­gu­ľu bez toho, aby sa vyno­ri­la na mor­skú hla­di­nu. Od tej­to uda­los­ti uply­nie v nede­ľu 16. feb­ru­ára 60 rokov.

Neved­no, či sa ame­ric­kí kon­štruk­té­ri inšpi­ro­va­li jed­ným z naj­sláv­nej­ších vedec­ko-fan­tas­tic­kých diel sláv­ne­ho fran­cúz­ske­ho spi­so­va­te­ľa Jule­sa Ver­na Dvad­sať­ti­síc míľ pod morom a jeho kapi­tá­nom Nemom so super­mo­der­nou ponor­kou Nauti­lus – mimo­cho­dom, prá­ve tak­to pome­no­va­li Ame­ri­ča­nia svo­ju prvú jad­ro­vú ponor­ku na sve­te, kto­rá bola v roku 1954 uve­de­ná do pre­vádz­ky. Jed­no je však isté, poda­ri­lo sa im zostro­jiť pla­vid­lo dovte­dy neví­da­né.

Jad­ro­vá ponor­ka Tri­ton (SSRN-586) bola svo­jou dĺž­kou 136 met­rov a šír­kou viac ako 11 met­rov v tom čase naj­väč­šou ponor­kou na sve­te. Ako prvá mala vo vnút­ri tri palu­by. Išlo vlast­ne o námor­ný ekvi­va­lent lie­ta­diel včas­nej výstra­hy. Úlo­hou ponor­ky bolo totiž elek­tro­nic­ky strá­žiť vzduš­ný pries­tor pred plá­va­jú­cim zväz­kom lodí, kto­ré mala svo­ji­mi radar­mi varo­vať pred letec­kým úto­kom. V tom čase išlo o najd­rah­šie pla­vid­lo ame­ric­ké­ho námor­níc­tva – stá­lo viac než 100 mili­ó­nov dolá­rov.

S výstav­bou ponor­ky zača­li Spo­je­né štá­ty 29. mája 1956. Na vodu bola spus­te­ná o dva roky neskôr s tým, že do služ­by ju uvied­li 10. novem­bra 1959. Už o tri mesia­ce – 16. feb­ru­ára 1960 – sa vyda­la pod vele­ním kapi­tá­na Edwar­da Lati­me­ra Bea­cha, Jr., pohá­ňa­ná dvo­ma jad­ro­vý­mi reak­tor­mi, na svo­ju naj­sláv­nej­šiu pod­vod­nú misiu, vďa­ka kto­rej sa dosta­la aj do Guin­nes­so­vej kni­hy rekor­dov.
Osem­de­siatš­ty­ri dní, teda do 10. mája, sa pla­vi­la bez toho, aby sa vyno­ri­la na mor­skú hla­di­nu. Za ten čas pre­plá­va­la pri prie­mer­nej rých­los­ti 18 uzlov viac ako 41.000 námor­ných míľ, čo sa pred­tým nikdy niko­mu nepo­da­ri­lo.
Ponor­ka zvo­li­la pri­bliž­ne rov­na­kú tra­su, akou sa pla­vil v rokoch 1519–22 sláv­ny por­tu­gal­ský more­pla­vec Fer­nao de Magal­ha­es (Fer­nan­do Magel­lan), kto­ré­mu sa však sta­li počas jeho plav­by oko­lo sve­ta Fili­pí­ny osud­ný­mi.
A prá­ve z Fili­pín je jedi­ný sve­dok rekord­nej ces­ty ponor­ky Tri­ton, hoci ju celú absol­vo­va­la pod vodou. Fili­pín­ske­ho rybá­ra Rufi­na Banin­ga vyde­sil totiž v Mag­gel­la­no­vej záto­ke jej peri­skop. Ten­to záži­tok opí­sal neskôr 19-roč­ný rybár pre časo­pis Nati­onal Geog­rap­hic slo­va­mi, že videl „žia­ria­ce tajom­né oko mor­skej oblu­dy”, kto­ré sa na neho poze­ra­lo.

Ope­rá­cia Sandb­last, ako sa celá akcia nazý­va­la, mala aj vedec­ký pod­tón. Počas plav­by zbie­ra­la ponor­ka hlbin­né oce­áno­gra­fic­ké dáta, kto­ré pomoh­li pri zma­po­va­ní pod­vod­né­ho povr­chu.
V ďal­šej stav­be pono­riek tej­to trie­dy sa však už nepok­ra­čo­va­lo a 1. mar­ca 1961 bol Tri­ton pre­ra­de­ný z rada­ro­vej ponor­ky na útoč­nú. V nasle­du­jú­cich troch rokoch pre­šla moder­ni­zá­ci­ou a do roku 1967 slú­ži­la ako veli­teľ­ská loď atlan­tic­kých ponor­ko­vých síl. Po desia­tich rokoch – 3. mája 1969 – vyra­di­li toto pla­vid­lo s vyso­ký­mi pre­vádz­ko­vý­mi náklad­mi defi­ni­tív­ne zo služ­by, ako vôbec prvú ame­ric­kú jad­ro­vú ponor­ku. Svoj osud spe­ča­ti­la v roku 2009, keď bola zošro­to­va­ná.

Zašlú slá­vu nie­kdaj­šej pýchy morí a oce­ánov pri­po­mí­na v súčas­nos­ti odde­le­ná veli­teľ­ská veža ponor­ky USS Tri­ton, umiest­ne­ná v pamät­nom par­ku v ame­ric­kom mes­te Rich­land, štát Was­hing­ton.