Česko bude veliť misii v Mali

Čes­ká armá­da pre­vez­me budú­ci rok vele­nie výcvi­ko­vej misie Európ­skej únie v afric­kom Mali. Na veli­teľ­skom zhro­maž­de­ní to v stre­du ozná­mi­li pre­mi­ér Andrej Babiš a minis­ter obra­ny Lubo­mír Met­nar. Česi majú v súčas­nos­ti v afric­kej kra­ji­ne pri­bliž­ne 120 voja­kov, kto­rí zais­ťu­jú ochra­nu veli­teľ­stva a výcvi­ko­vej základ­ne.

Výcvi­ko­vé cen­trum sa nachá­dza v Kou­li­ko­ru, čo je 50 kilo­met­rov seve­ro­vý­chod­ne od met­ro­po­le Bama­ko. Čes­ká armá­da pre­vez­me vele­nie misie na šesť mesia­cov. Cie­ľom misie je pomoc pri výcvi­ku malij­skej armá­dy, kto­rá boju­je nie­koľ­ko rokov s isla­mis­ta­mi, uvie­dol spra­vo­daj­ský ser­ver Novinky.cz.

Do misie v Mali je zapo­je­ná väč­ši­na člen­ských štá­tov EÚ – Slo­ven­sko, Čes­ko, Rakús­ko, Bel­gic­ko, Bul­har­sko, Estón­sko, Fín­sko, Fran­cúz­sko, Nemec­ko, Gréc­ko, Maďar­sko, Írsko, Talian­sko, Lotyš­sko, Lit­va, Luxem­bur­sko, Por­tu­gal­sko, Rumun­sko, Slo­vin­sko, Špa­niel­sko, Švéd­sko a Veľ­ká Bri­tá­nia. Okrem toho sa na tej­to misii nachá­dza­jú aj voja­ci z Gru­zín­ska, Čier­nej Hory, Srb­ska a Albán­ska.

Zdroj:TASR