Českého ministra obrany kritizujú za nákup predražených radarov. Zaplatil trikrát viac, než NATO

Poslan­ci výbo­ru pre obra­nu kri­ti­zu­jú čes­ké­ho minis­tra obra­ny Lubo­mí­ra Met­na­ra z vlád­nej stra­ny ANO. Jeho rezort zapla­til za rada­ry Vera NG 1,5 miliar­dy čes­kých korún (59 634 000 Eur).  Ide pri­tom o troj­ná­sob­ne vyš­šiu sumu, akú zapla­ti­lo NATO za podob­ný sys­tém pred pia­ti­mi rok­mi, uvá­dza den­ník Prá­vo.

„Zdá sa mi to veľ­mi pre­dra­že­né. Bude­me to rie­šiť na ďal­šom výbo­re pre obra­nu. Pán minis­ter musí počí­tať s moji­mi otáz­ka­mi, pre­to­že keď sme ten­to nákup plá­no­va­li, tak sa počí­ta­lo s čias­t­kou 600 až 800 mili­ó­nov,” pove­da­la pre den­ník Prá­vo člen­ka výbo­ru a exmi­nis­ter­ka obra­ny Kar­la Šlech­to­vá.

Pod­ľa pred­sed­ky­ne výbo­ru pre obra­nu Jany Čer­no­cho­vej nie je bež­né, aby sa cena za nie­koľ­ko rokov stroj­ná­so­bi­la. Na otáz­ku ako si čes­ký rezort obra­ny vysvet­ľu­je, že cena je roz­diel­na dosta­la odpo­veď, že ide o odliš­nú tech­no­ló­giu.

Nákup dvoch pasív­nych rada­ro­vých sys­té­mov Vera NG obha­ju­je aj hovor­ca minis­ter­stva Jan Pej­šek. „Okrem ras­tu cien a vývo­ja tech­no­ló­gií v prie­be­hu rokov je pod­stat­ný roz­diel v tom, že náš sys­tém je bojo­vý, plne auto­nóm­ne, mobil­né, s balis­tic­kou ochra­nou, zatiaľ čo NATO obsta­ra­lo sta­ci­onár­ne zaria­de­nie bez balis­ti­ky. Teda je zásad­ný roz­diel nie­len v tech­no­ló­giách, ale aj v počte tele­sko­pic­kých sto­žia­rov, vozi­diel ale­bo v sys­té­me spo­je­nia,” pove­dal.

Avšak v tla­čo­vej sprá­ve, kto­rú v roku 2014 vyda­lo NATO, sa píše, že ide o „mobil­né a chrá­ne­né” zaria­de­nie. „Sys­tém zahŕňa náklad­né vozid­lá, prí­ve­sy a gene­rá­to­ry. Mož­no ho ľah­ko pre­miest­niť do mies­ta ope­rá­cie a potom rých­lo uviesť do pre­vádz­ky,” uvá­dza sprá­va.

Par­du­bic­ká fir­ma ERA, kto­rá rada­ry vyrá­ba sa zavia­za­la, že bude NATO posky­to­vať v rám­ci ceny 10 rokov ser­vis. Minis­ter­stvo obra­ny ser­vis­nú zmlu­vu má ešte len rie­šiť a cena sa tým pádom ešte zvý­ši.

Hovor­ky­ňa spo­loč­nos­ti ERA, Len­ka Rei­cho­vá na otáz­ku Prá­va odpo­ve­da­la, „že kaž­dý z tých­to sys­té­mov je navr­hnu­tý pre iné využi­tie, líšia sa v špe­ci­fi­ká­cii.” Na otáz­ku v čom sa kon­krét­ne odli­šu­jú, hovor­ky­ňa z obchod­ných dôvo­dov neod­po­ve­da­la.

O decem­bro­vom náku­pe nových 3D rada­rov pre čes­kú armá­du sme písa­li tu.

Zdroj:Právo