Česká vláda úplne zatvára hranice

Čes­ká vlá­da od pon­del­ka 16. mar­ca zatvá­ra hra­ni­ce Čes­kej repub­li­ky. Do kra­ji­ny sa od pol­no­ci z nede­le na pon­de­lok nedos­ta­nú cudzin­ci bez trva­lé­ho poby­tu ale­bo pre­chod­né­ho poby­tu.

Česi až na výnim­ky nebu­dú môcť vyces­to­vať do zahra­ni­čia. V pia­tok o tom infor­mo­val pre­mi­ér Andrej Babiš. Sprá­vu pri­nie­sol por­tál Novinky.cz. Vlá­da v Pra­he teda opäť sprís­ni­la opat­re­nia, kto­rý­mi sa sna­ží zabrá­niť šíre­niu náka­zy novým koro­na­ví­ru­som.

Od spo­mí­na­né­ho ter­mí­nu nebu­de môcť pre­kro­čiť hra­ni­ce Čes­ka nikto, kto nepra­cu­je v pri­hra­ni­čí. Výnim­ku budú mať tiež vodi­či kami­ó­nov, napí­sal por­tál Čes­kej tele­ví­zie.

V Čes­ku už pla­tí zákaz akých­koľ­vek verej­ných akcií s účas­ťou nad 30 ľudí, medzi zatvo­re­né pre­vádz­ky sa pri­dá­va­jú špor­to­vis­ká, kniž­ni­ce ale­bo galé­rie.

Reštau­rá­cie môžu mať otvo­re­né len do 20.00 h. V Čes­ku je 117 prí­pa­dov náka­zy koro­na­ví­ru­som, povin­ná karan­té­na sa roz­ši­ru­je na ľudí vra­ca­jú­cich sa z 15 rizi­ko­vých kra­jín, pri­čom Slo­ven­sko zatiaľ medzi nimi nie je.