Česká tajná služba zastavila pašovanie zbraní z Čiech do Severnej Kórey

Seve­ro­kó­rej­skí dip­lo­ma­ti sa prir­pa­vo­va­li pašo­vať zbra­ne z Čes­kej repub­li­ky do KĽDR. V plá­ne mali dro­ny a náh­rad­né die­ly do tan­kov najprv poslať do Afri­ky, odtiaľ do Číny a nako­niec domov do KĽDR. Čes­ká Bez­peč­nost­ná infor­mač­ná služ­ba (BIS) ten­to pokus odha­li­la a obchod zasta­vi­la.

Dip­lo­mat mal kon­tak­to­vať zatiaľ nezná­me­ho čes­ké­ho pod­ni­ka­te­ľa, od kto­ré­ho mal zhá­ňať náh­rad­né die­ly pre soviet­ské tan­ky T‑54 a T‑55, kto­ré dodnes využí­va seve­ro­kó­rej­ská armá­da. Rov­na­ko mal zhá­ňať aj die­ly k obr­ne­ným vozid­lám BMP2, BRDM a BTR ale­bo k pod­zvu­ko­vým cvič­ným lie­tad­lám L‑39 Albat­ros. Cez kry­ciu čín­sku fir­mu sa sna­žil nakú­piť aj malé dro­ny čes­kej výro­by. Vše­tok zbroj­ný mate­riál sme­ru­jú­ci do Sever­nej Kórey pod­lie­ha embar­gu a jeho pre­pra­va je zaká­za­ná. Aby zákaz obiš­li, „dro­ny chce­li roz­mon­to­vať a pre­pra­viť do Číny,” uvie­dol pre čes­ký Deník N zdroj z čes­kej vlá­dy.

Dip­lo­ma­ta mali k zhá­ňa­niu zbroj­né­ho mate­riá­lu nútiť seve­ro­kó­rej­ské taj­né služ­by. „Je to tra­dič­ný spô­sob. Z peňa­zí potom uplá­ca­jú svo­jich nad­ria­de­ných v Pch­jong­jan­gu, aby moh­li ostať v zahra­ni­čí a nemu­se­li sa vrá­tiť do KLDR,” vysvet­ľu­je zdroj z čes­ké­ho minis­ter­stva zahra­nič­ných vecí. Seve­ro­kó­rej­skí dip­lo­ma­ti bež­ne zhá­ňa­jú embar­go­va­né a luxus­né komo­di­ty, ako naprí­klad dra­hé vína.

BIS infor­má­cie pred­sta­vi­la vlá­de a požia­da­la o vyhos­te­nie dip­lo­ma­ta.

O poku­se vyvá­žať zbra­ne napriek embar­gu do KĽDR infor­mu­je čes­ký Deník N. Samot­ná BIS detai­lu prí­pa­du nech­ce­la komen­to­vať, ale na twit­te­ri sa pochvá­li­la, že to bola úspeš­ná akcia.

 

Zdroj:Deník N