Česká armáda má už aj bezpilotný prápor. Chystajú sa na ťažký dron

Čes­ká armá­da v Pros­tějo­ve pred­sta­vi­la svoj nový prá­por bez­pi­lot­ných sys­té­mov, kto­ré­ho výzb­roj tvo­ria pre­dov­šet­kým rôz­ne dro­ny vrá­ta­ne bojo­vých. Bez­pi­lot­ný 533. prá­por má mať v roku 2025 zhru­ba 300 čle­nov. Pove­re­ným veli­te­ľom prá­po­ru sa stal major Jozef Štr­bík. 533. prá­por bez­pi­lot­ných pros­tried­kov je súčas­ťou 53. plu­ku pries­ku­mu a elek­tro­nic­ké­ho boja.

Náčel­ník Gene­rál­ne­ho štá­bu Armá­dy ČR Aleš Opa­ta zdô­raz­nil, že bez­pi­lot­né sys­té­my pred­sta­vu­jú a budú pred­sta­vo­vať jeden z dôle­ži­tých prv­kov v cel­ko­vej archi­tek­tú­re čes­kej armá­dy.

Špe­cia­li­zo­va­ný útvar by mal začia­toč­nú ope­rač­nú schop­nosť dosiah­nuť v októb­ri 2020 a napl­no by mal fun­go­vať od októb­ra 2025. „Príp­ra­va a výcvik voja­ka trvá dva až peť rokov. Zále­ží na type bez­pi­lot­né­ho pros­tried­ku, kto­rý bude obslu­ho­vať” kon­šta­to­val plk. Petr Šnaj­dá­rek, kto­rý bol zod­po­ved­ný za vybu­do­va­nie prá­po­ru.

Čes­ká armá­da via­cú­če­lo­vé dro­ny a pries­kum­né prí­stro­je už využí­va naprí­klad v rám­ci zahra­nič­ných ope­rá­cií v Afga­nis­ta­ne a Mali. Aktu­ál­ne naj­vý­kon­nej­ší dron je Sca­nE­ag­le, kto­rý má hmot­nosť 25 kilo­gra­mov a dolet 100 kilo­met­rov. Ten minu­lý rok dopl­ňo­va­li nový­mi kom­po­nen­ta­mi. Inak čes­ká armá­da pou­ží­va men­šie bez­pi­lot­né pros­tried­ky na pries­kum­né úče­ly.

Náčel­ník gene­rál­ne­ho štá­pu Aleš Opa­ta dodal, že do dvoch rokov chcú zaob­sta­rať dron o hmot­nos­ti nie­koľ­ko sto kilo­gra­mov, kto­rý okrem pozo­ro­va­cích sen­zo­rov bude môcť niesť aj zbra­ňo­vé sys­té­my.