Česi zajtra dostanú ďalšie Pandury, kvôli ktorým poradca premiéra sedel päť rokov

Čes­ká armá­da si zaj­tra pre­vez­me šty­ri obr­ne­né vozid­lá Pan­dur II z dru­hej vár­ky. Tú objed­na­la vlá­da Bohu­sla­va Sobot­ky (2014–2017) v janu­ári 2017 v obje­me 20 kusov – šešť ako veli­teľ­ské vozy a 14 spo­jo­va­cích vozi­diel. Tie­to obr­ne­né vozid­lá majú dopl­niť súčas­nú flo­ti­lu 107 Pan­du­rov, kto­rú čes­ký vlá­da objed­na­la ešte v roku 2008. Išlo vte­dy o kon­tro­verz­nú zákaz­ku, kvô­li kto­rej si päť rokov vo väze­ní odse­del porad­ca pre­mi­é­ra Mir­ka Topo­lán­ka Marek Dalík. Na slo­bo­du sa dostal pod­mie­neč­ne 18. novem­bra po odse­de­ný polo­vi­ce tres­tu.

Za 20 kusov Pan­dur II má čes­ká vlá­da aktu­ál­ne zapla­tiť spo­loč­nos­ti Tat­ra Defen­ce Vehic­le 80 mili­ó­nov eur, čo vychá­dza na šty­ri mili­ó­ny eur na jed­no vozid­lo. Pôvod­ne pri­tom cena počí­ta­la s cel­ko­vou sumou 51 mili­ón­mi eur (2,55 mil.  €/kus).

Pod­ľa ser­ve­ru armadninoviny.cz čes­ké minis­ter­stvo obra­ny dra­ma­tic­ké navý­še­nie o jeden a pol mili­ó­na eur na kus (56 per­cent) vysvet­ľo­va­lo tým, že pôvod­ne sa počí­ta­lo s cena­mi v roku 2013 a nako­niec sa zme­ni­la tech­nic­ká špe­ci­ká­cia vozo­diel a naj­mä nová tele­ko­mu­ni­kač­ná tech­ni­ka, čo malo zvý­šiť cenu.

Prob­lé­mo­vý Pan­dur od začiat­ku

Pôvod­ný kon­trakt na dodáv­ku 107 kusov Pan­du­rov z roku 2008 bol na sumu 580 mili­ó­nov eur, teda 5,3 mil. eur na jed­no vozid­lo. Vte­dy prá­ve veli­teľ­ské a spo­jo­va­cie vozid­lá neob­jed­na­li. Namies­to toho čes­ká armá­da dosta­la 72 kusov bojo­vé­ho vozid­la pecho­ty, 11 veli­teľ­ských vozi­diel, osem pries­kum­ných s rada­rom, ďal­ších osem bez rada­ru a po šty­ri zdra­vot­níc­ke a ženij­né Pan­du­ry.

Zákaz­ku od začiat­ku spre­vá­dza­li prob­lé­my. Ešte v roku 2003 vlá­da Vla­di­mí­ra Špid­ly (ČSSD) odsú­hla­si­la nákup 200 obr­ne­ných vozi­diel vo vše­obec­nos­ti, násle­du­jú­ca vlá­da Jiří­ho Paroub­ka v roku 2006 roz­hod­la vybra­la  rakús­ky Ste­yr a jeho Pan­dur.

Násled­ne však nová vlá­da Mir­ka Topo­lán­ka (ODS) najprv zmlu­vu vypo­ve­da­la, no neskôr zme­ni­la názor a nako­niec pod­pí­sa­la aspoň čias­tko­vé doho­dy na dodáv­ky.

Prá­ve v tom obdo­bí sa neskôr na desať rokov odsú­de­ný Marek Dalík pohy­bo­val oko­lo pre­mi­é­ra Mir­ka Topo­lán­ka (2006–2009). Pod­ľa roz­sud­ku sa sna­žil ovplyv­ňo­vať roz­hod­nu­tie vlá­dy v pros­pech Pan­du­rov, no záro­veň mal od pred­sta­vi­te­ľov rakús­kej fir­my pýtať úpla­tok 18 mili­ó­nov eur s tým, že zabez­pe­čí pokra­čo­va­nie kon­trak­tu.

Topo­lán­ko­va vlá­da nako­niec v roku 2008 aj naozaj schvá­li­la a minis­ter obra­ny Mar­tin Bar­ták (ODS) ju aj pod­pí­sal. však neča­ka­ne pad­la aj pre kau­zu jeho nahej náv­šte­vy vo vile Sil­via Ber­lus­co­ni­ho. Koneč­nú zmlu­vu na už iba 107  kusov pod­pí­sa­la vlá­da

V prí­pa­de úplat­kov vystu­po­val aj osob­ný pria­teľ expre­mi­é­ra Rober­ta Fica Miro­slav Výboh. Ten mal pod­ľa výpo­ve­de mana­žé­ra rakús­kej spo­loč­nos­ti Lut­za Kamp­man­na pri­šiel na stret­nu­tie vo Vied­ni a medzi štyr­mi oča­mi mu mal ozná­miť, že poža­do­va­ných je tri krát šesť mili­ó­nov eur a armád­ny kon­trakt tak bude pokra­čo­vať.

Výboh aké­koľ­vek obvi­ne­nia odmie­ta. Rakús­ka polí­cia prí­pad síce otvo­ri­la, no vyšet­ro­va­nie nako­niec zasta­vi­la.

Zdroj:ČT24