Česi sú významnou časťou elity NATO. Slovensko prispieva iba nepatrne

Až tisíc čes­kých voja­kov je od začiat­ku toh­to roka zara­de­ná do Síl veľ­mi rých­lej reak­cie NATO (VJTF – Very High Rea­di­ness Joint Task For­ce). Česi sú súčas­ťou bri­gá­dy, kto­rej pre roky 2020 a 2021 velia Polia­ci, kto­rí pre­vza­li šta­fe­tu od nemec­ké­ho Bun­de­swhe­ru. Celé zosku­pe­nie číta­jú­ce pri­bliž­ne 5 000 voja­kov  je schop­né nasa­de­nia v prie­be­hu pia­tich dní, infor­mo­va­lo čes­ké minis­ter­stvo obra­ny.

Medzi­ná­rod­nú bri­gá­du tvo­ria naj­mä Polia­ci (3 000 voja­kov) a Česi (1 000 prí­sluš­ní­kov). Zvyš­nú tisíc­ku dopĺňa­jú Špa­nie­li, Bri­ti. USA poskyt­nú letec­kú pod­po­ru a dopra­vu. V men­šom pris­pe­li aj Maďa­ri, Loty­ši, Tur­ci a pod­ľa ofi­ciál­nej strán­ky NATO sa zapo­ji­lo aj Slo­ven­sko.

Kým však čes­ký prís­pe­vok k Silám veľ­mi rých­lej reak­cie je na úrov­ni 20 per­cent z cel­ko­vé­ho počtu bri­gá­dy, Slo­ven­sko sa podie­ľa iba nepatr­ným zlom­kom, kon­krét­ne jed­ným per­cen­tom. Súčas­ťou síl NATO by malo byť zhru­ba 60 prí­sluš­ní­kov 5. plu­ku špe­ciál­ne­ho urče­nia zo Žili­ny.

Čechom pomá­ha­jú Rumu­ni 

Jad­ro čes­kých síl tvo­ria voja­ci zo zosku­pe­nia, kto­ré vznik­lo na báze hra­nic­ké­ho 71. mecha­ni­zo­va­né­ho prá­po­ru. Tisíc­ku voja­kov potom ešte dopĺňa rota rumun­ské­ho 811. pešie­ho prá­po­ru, s kto­rým Česi dlho­do­bo spo­lu­pra­cu­jú a cvi­čia. Aj v roku 2020 plá­nu­jú spo­loč­ne cvi­čiť v rumun­ských horách ale aj v Čásla­vi na cvi­če­ní Ada­mant War­ri­or 2020.

Na zara­de­nie do VJTF sa zosku­pe­nie zača­lo pri­pra­vo­vať už v roku 2018. Pop­ri teórii absol­vo­va­li voja­ci aj via­ce­ro medzi­ná­rod­ných cvi­če­ní v Lotyš­sku, Rumun­sku, Čes­kej repub­li­ke a v júni v Poľ­sku na cvi­če­ní Dra­gon 2019 bola medzi­ná­rod­ná bri­gá­da defi­tív­ne cer­ti­fi­ko­va­ná a schvá­le­ná vele­ním NATO.

Sily veľ­mi rých­lej reak­cie sú aktu­ál­ne najak­cie­schop­nej­šou jed­not­kou NATO. Tá môže zasa­ho­vať na mies­tach kon­flik­tov, pri pod­po­re mie­ro­vých ope­rá­cií či pri kata­stro­fách. Jej nasa­de­nie by bolo v prí­pa­de potre­by pod­po­ro­va­né letec­ký­mi, námor­ný­mi či špe­ciál­ny­mi sila­mi.

NATO k vytvo­re­niu tých­to síl pri­stú­pi­lo po skú­se­nos­tiach s rus­kou ane­xi­ou ukra­jin­ské­ho Kry­mu.