Česi si letia špeciálom do Číny po zdravotné pomôcky. Vojaci rozvážajú rúška

Armá­da Čes­kej repub­li­ky posla­la v pon­de­lok sko­ro ráno do Číny letec­ký špe­ciál Air­bus A‑319. V mes­te Šen-čen majú vyz­dvi­hnúť zdra­vot­níc­ky mate­riál pre Čes­kú repub­li­ku. Vrá­tiť by sa mali v noci z utor­ka na stre­du 18. mar­ca.

Prí­sluš­ní­ci Armá­dy Čes­kej repub­li­ky už v nede­ľu po 18.00 hodi­ne zača­li ďal­ší roz­voz zdra­vot­níc­ke­ho mate­riá­lu (rúš­ka) do dis­tri­buč­ných miest po celej repub­li­ke. Ide o zdra­vot­níc­ky mate­riál, kto­rý uvoľ­ni­la zo svo­jich zásob Sprá­va štát­nych hmot­ných rezerv.

Na roz­diel od Slo­ven­ska čes­ké štát­ne hmot­né rezer­vy rúš­ka majú k dis­po­zí­cii. Tie slo­ven­ské iba v nede­ľu zazm­luv­ni­li 30 mili­ó­nov kusov a doda­né by mali byť v polo­vi­ci budú­ce­ho týžd­ňa.

„Armá­da je záro­veň pri­pra­ve­ná pod­po­riť polí­ciu Čes­kej repub­li­ky pri plne­ní úloh na štát­nych hra­ni­ciach. K nasa­de­niu voja­kov dôj­de po schvá­le­ní naria­de­nia vlá­dy začiat­kom týžd­ňa,” kon­šta­to­va­la hovor­ky­ňa čes­ké­ho gene­rál­ne­ho štá­bu Mag­da­lé­na Dvo­řá­ko­vá.

Čes­kí vojen­skí zdra­vot­ní­ci záro­veň pomá­ha­li aj na hra­ni­ciach. Odtiaľ sa však stiah­li, keď­že čes­ká vlá­da uzav­re­la hra­ni­ce úpl­ne.

Vojen­ský per­so­nál zahá­jil spo­lu­prá­cu s hasič­mi, poli­caj­tmi, col­nou sprá­vou a hygie­nik­mi v uto­rok 10. mar­ca. Po návra­te bude časť vojen­ské­ho zdra­vot­níc­ke­ho per­so­ná­lu využi­tá na posil­ne­nie odbe­ro­vé­ho mies­ta v ÚVN Pra­ha, ďal­ší prí­sluš­ní­ci zosta­nú v poho­to­vos­ti k posil­ne­niu zdra­vot­níc­kych zaria­de­ní.