Česi prestanú strážiť základňu v Bagrame, no pošlú tam chirurgov

Čes­ká armá­da na kon­ci mar­ca ukon­čí strá­že­nie spo­je­nec­kej základ­ne v Afga­nis­ta­ne pri mes­te Bagram. Počas svo­jej náv­šte­vy v Afga­nis­ta­ne to ozná­mil čes­ký minis­ter obra­ny Lubo­mír Met­nar.

Čes­kí voja­ci sa spo­lu s ostat­ný­mi kra­ji­na­mi sta­ra­li o vstup a von­kaj­ší perim­ter základ­ne viac ako šesť rokov. V súčas­nos­ti na mies­te pôso­bí 13. stráž­na rota. Jej misia kon­čí kon­com mar­ca. Po rotá­cii sa čes­kí voja­ci v Afga­nis­ta­ne budú sústre­diť na iné úlo­hy. „Bude­me sa sústre­diť na to, čo sa od nás naj­viac oča­ká­va, a to je naj­mä výcvik špe­ciál­nych a bez­peč­nost­ných síl Afga­nis­ta­nu,” kon­šta­to­val čes­ký minis­ter Met­nar.

Ako ďalej dodal, tak okrem výcvi­ko­vej jed­not­ky na začiat­ku roka 2020 Čes­ká repub­li­ka vyšle do Afga­nis­ta­nu aj špe­cia­li­zo­va­ný lekár­sky tím – vojen­ských chi­rur­gov. Aktu­ál­ne v Afga­nis­ta­ne pôso­bí 250 čes­kých voja­kov. Naj­po­čet­nej­šia je prá­ve kon­čia­ca stráž­na rota v Bagra­me, ďal­ší voja­ci pôso­bia ako špe­ciál­ne sily, či styč­ní dôs­toj­ní­ci v ostat­ných pro­vin­ciách.

Stráž­na rota zabez­pe­ču­je ochra­nu základ­ne, v jed­not­ke pôso­bia aj špe­cia­lis­ti EOD na výbuš­ní­ni, či obslu­ha dro­nov Scan Eag­le.

V súvis­los­ti so základ­ňou v Bagra­me zahy­nu­lo päť čes­kých voja­kov. Šty­ria zomre­li pri úto­ku v roku 2014, pia­ty sko­nal po pre­vo­ze do Čes­kej repub­li­ky. V roku 2017 zomrel Jaro­slav Mevald, kto­rý pri spo­mí­na­nom úto­ku v roku 2014 napriek zra­ne­niam zachrá­nil svo­jich kole­gov.

Čes­kí voja­ci pôso­bia v Afga­nis­ta­ne vrám­ci spo­je­nec­kej misie  Reso­lu­te Sup­port Mis­si­on, kto­rá je pokra­čo­va­te­ľom pôvod­nej misia ISAF. Tú spo­jen­ci ukon­či­li v roku 2014 a od 1.1.2015 spus­ti­li misiu zame­ra­nú na pod­po­ru a výcvik afgán­skych ozb­ro­je­ných síl.

V misii  Reso­lu­te Sup­port Mis­si­on pôso­bí aj Slo­ven­ská repu­bi­ka. Jej kon­tin­gent tvo­rí aktu­ál­ne 33 prí­sluš­ní­kov OS SR.

Zdroj:ČTK, red