Česi podpísali dohodu o nákupe 12 vojenských vrtuľníkov Bell

Čes­ká armá­da dosta­ne dva­násť nových vrtuľ­ní­kov Bell. Osem via­cú­če­lo­vých typu UH-1Y Venom a šty­ri bojo­vé AH-1Z Viper (na titul­nej sním­ke hore). Dodáv­ku potvr­di­li vo Was­hing­to­ne pod­pi­som zmlu­vy ame­ric­ký minis­ter obra­ny Mark Esper a jeho čes­ký nápro­ti­vok Lubo­mír Met­nar.

Kým čes­ká stra­na naku­pu­je vrtuľ­ní­ky plne vyzb­ro­je­né, slo­ven­ské Black Hawky obsta­ra­né ešte v roku 2015 stá­le nema­jú vyrie­še­nú výzb­roj a sú v pod­sta­te bojo­vo holé.

Ame­ric­ký minis­ter obra­ny Mark Esper a čes­ký minis­ter obra­ny Lubo­mír Met­nar

Stro­je za tak­mer 600 mili­ó­nov eur

Vrtuľ­ní­ky by mali pod­ľa Met­na­ra mali byť zara­de­né do výzb­ro­je čes­kej armá­dy do roku 2023. Cel­ko­vá cena za akvi­zí­ciu je 584 mili­ó­nov eur bez DPH. „Je to rov­na­ká cena, za akú nakú­pi­la vrtuľ­ní­ky aj ame­ric­ká armá­da,” dopl­nil čes­ký minis­ter obra­ny.

Súčas­ťou ceny sú nie­len vrtuľ­ní­ky, ale aj výzb­roj, muní­cia, letec­ký simu­lá­tor  a prvot­ný výcvik pilo­tov a tech­ni­kov čes­kej armá­dy.

Ako dopl­nil minis­tra náčel­ník gene­rál­ne­ho štá­bu AČR gene­rál Aleš Opa­ta, tak oba vrtuľ­ní­ky vybra­li na zákla­de pries­ku­mu trhu a vyšlo im ako naj­lep­šie rieš­nie tie­to dva typy, keď­že sú kon­štrukč­ne veľ­mi podob­né. „Tým­to sa dostá­va­me do 21. sto­ro­čia,” dodal Opa­ta.

Viper a Venom sú súro­den­ci

Oba vrtuľ­ní­ky vyrá­ba spo­loč­nosť Bell a majú spo­loč­nú typo­vú základ­ňu pod ozna­če­ním H‑1. Pod­ľa spo­loč­nos­ti Bell majú až 85 per­cent súčias­tok rov­na­kých, pre­to ich ser­vis a údrž­ba je pod­ľa nich lac­nej­šia ako pri dvoch úpl­ne roz­diel­nych typoch vrtuľ­ní­kov. Spo­loč­nosť Bell vo svo­jom vyhlá­se­ní ešte doda­la, že oba typy sú komp­ta­ti­bil­né aj čo sa týka výzb­ro­je a tech­nic­ké­ho vyba­ve­nia.

 

Via­cú­če­lo­vý vrtuľ­ník Bell UH-1Y Venom

 

Navy­še Viper má pod­ľa nich ako jedi­ný vo výzb­ro­ji ria­de­né stre­ly typu vzduch-vzduch AIM – 9 Side­win­der. „Vrtuľ­ní­ky môžu slú­žiť nie­len na bojo­vé ope­rá­cie, pozem­nú pod­po­ru, ale aj na huma­ni­tár­nu pomoc, záchra­nár­ske prá­ce, či eva­ku­áciu,” uvie­dol ria­di­teľ Bel­lu pre Euró­pu Joel Best.

Zapo­ja aj čes­ké fir­my

Čes­ké minis­ter­stvo obra­ny, tak ako pri náku­pe izre­al­ských rada­rov dekla­ro­va­lo, že pod­mien­kou kon­trak­tu bolo zapo­je­nie čes­kých firiem do dodáv­ky. „Aj v tom­to prí­pa­de až trid­sať per­cent zákaz­ky budú rea­li­zo­vať čes­ké fir­my ako štát­na LOM Pra­ha, či VTÚ ale aj ďal­šie spo­loč­nos­ti, naprí­klad Ray Ser­vi­ce, Aero Vodo­cho­dy, či VR Group.

Slo­ven­sko kúpi­lo holé vrtuľ­ní­ky

Slo­ven­ské minis­ter­stvo obra­ny ešte za minis­tra Mar­ti­na Glvá­ča (Smer) sa v roku 2015 dohod­lo z ame­ric­kou stra­nou nákup devia­tich vrtuľ­ní­kov UH-60M Black Hawk od kon­ku­reč­nej spo­loč­nos­ti Sikor­ski (dcé­ra Lock­he­ed Mar­tin) za 228 mili­ó­na eur. V cene však bola iba počia­toč­ná logis­tic­ká pod­po­ra a základ­ný výcvik, no žiad­na výzb­roj. Tú aktu­ál­ne doha­du­je minis­ter­stvo obra­ny pod vede­ním Pet­ra Gaj­do­ša (SNS).

Na Slo­ven­sku už je šesť z devia­tich stro­jov. Posled­né tri by pod­ľa vyjad­re­ní minis­ter­stva obra­ny mal ame­ric­ká spo­loč­nosť dodať do kon­ca toh­to roka.