Čas sa kráti. Soul a Washington sa opäť nedohodli na platbe za vojakov

Dvoj­dňo­vé roko­va­nia ohľa­dom plat­by za 28 500 ame­ric­kých voja­kov v Juž­nej Kórei stros­ko­ta­lo. Kým Was­hing­ton žia­da až päť miliárd dolá­rov roč­ne za svo­ju vojen­skú prí­tom­nosť, Soul je ochot­ný pla­tiť iba jed­nu miliar­du roč­ne. K doho­de nedos­pe­li vyjed­ná­va­či ani počas dvoch dní roko­va­ní. Aktu­ál­ne plat­ná zmlu­va pri­tom vypr­ší 31. decem­bra.

His­tó­ria sa opa­ku­je. Ani minu­lý rok sa obe kra­ji­ny nedo­hod­li na cene za ame­ric­kých voja­kov na Kórej­skom polo­os­tro­ve, ale až doda­toč­ne v prie­be­hu toh­to roka pod­pí­sa­li doho­du so spät­nou plat­nos­ťou. Situ­ácia sa zopa­ku­je, keď­že najb­liž­šie by sa obe stra­ny mali stret­núť v janu­ári, no pre zme­nu vo Was­hing­to­ne.

Pre­zi­dent Donald Trump v prie­be­hu roka obvi­nil Juž­nú Kóreu, že je roz­vi­nu­tou a boha­tou kra­ji­nou naj­mä vďa­ka prí­tom­nos­ti ame­ric­kých voja­kov a nepla­tia dosť za ten­to bene­fit.

Hlav­ný vyjed­ná­vač USA James DeHart už pri­pus­til, že USA ustú­pi­li od pôvod­ne poža­do­va­ných päť miliárd dolá­rov, čo je päť­ná­so­bok dohod­nu­tej sumy za rok 2019. „Už to nie je na sto­le. Keď sa dohod­ne­me, tak aj pres­ne vysvet­lí­me, ako sme sa dosta­li k novej dohod­nu­tej sume,” kon­šta­to­val po neús­peš­ných roko­va­niach DeHart. Ako dodal, tak sa sna­žia počú­vať kórej­skú stra­nu a nájsť oboj­stran­ný kom­pro­mis. „Doho­da bude nie­kde medzi pôvod­ný­mi požia­dav­ka­mi oboch strán,” naz­na­čil DeHart

Ak nedôj­de k doho­de ani v janu­ári, tak juho­kó­rej­skí civil­ní zamest­nan­ci, kto­rí pra­cu­jú pre ame­ric­kých voja­kov, dosta­nú nepla­te­né voľ­no. Žia­dosť o vyš­šie prís­pev­ky na obra­nu vychá­dza z Trum­po­vej poli­ti­ky „Ame­ri­ca first.” Pre­to žia­da spo­jen­cov v NATO ale aj naprí­klad Japon­sko, aby vyna­kla­da­li viac peňa­zí na obra­nu a postup­ne sa zni­žo­val podiel USA na finan­co­va­ní ich bez­peč­nos­ti.

 

Zdroj:Reuters