Bývalý šéf vojenských tajných služieb bol v kontakte s Mariánom Kočnerom

Ľubo­mír Skuh­ra, ex šéf vojen­ských taj­ných slu­žieb komu­ni­ko­val s Mariá­nom Koč­ne­rom. Písa­li si cez What­sApp a Viber. Sprá­vy oboch strán má k dis­po­zí­cii den­ník SME. Pod­ľa všet­ké­ho si vyme­ni­li desiat­ky správ a doha­do­va­li sa na spo­loč­nom stret­nu­tí.

Skuh­ra bol šéfom taj­ných slu­žieb v obdo­bí, keď kres­lo minis­tra obra­ny zastá­val Mar­tin Glváč. S Koč­ne­rom mal v tom­to čase tiež kama­rát­sky vzťah.

A prá­ve Ľubo­mír Skuh­ra pod­po­ril Mar­ti­na Glvá­ča v prí­pa­de dopi­so­va­nia si s Ale­nou Zsuz­so­vou, kto­rá je tiež obza­lo­va­ná z vraž­dy Jána Kucia­ka. Glvac tvr­dil, že písa­nie si so Zsus­zo­vou bolo pod kon­tro­lou vojen­ské­ho spra­vo­daj­stva, kto­ré­mu velil Skuh­ra, naj­nov­šie ďal­ší dopi­so­va­cí kama­rát Koč­ne­ra.

Glváč: Skuh­ra má moju dôve­ru

Minis­ter obra­ny Mar­tin Glváč (2012–2016) vyme­no­val v roku 2012 Skuh­ru za šéfa Vojen­ské­ho obran­né­ho spra­vo­daj­stva. VOS pôso­bi­la ako domá­ca kon­tra­roz­vied­ka. Vte­dy ešte samos­tat­ná Vojen­ská spra­vo­daj­ská služ­ba bola zahra­nič­ná roz­vied­ka, no za Glvá­ča chys­ta­li spo­jiť obe orga­ni­zá­cie do jed­nej.

„Želez­né dve­re medzi minis­ter­stvom a VOS sa zno­vu otvo­ri­li. Pán Skuh­ra má moju dôve­ru a spo­lu s ria­di­te­ľom Vojen­skej spra­vo­daj­skej služ­by pánom Tiben­ským budú kľú­čo­vý­mi oso­ba­mi pri zlu­čo­va­ní oboch slu­žieb,” pove­dal Glváč po vyme­no­va­ní Skuh­ru v roku 2012.

Po spo­je­ní oboch slu­žieb sa ria­di­te­ľom nové­ho Vojen­ské­ho spra­vo­daj­stva stal prá­ve Skuh­ra. Vo fun­kcii skon­čil v roku 2016, keď sa mini­strom stal Peter Gaj­doš (SNS). Minis­ter­stvo obra­ny potvr­di­lo, že Skuh­ra už ani ako civil nepô­so­bí na minis­ter­stve obra­ny.

Pomo­hol Koč­ner zasta­viť stí­ha­nie Skuh­ru?

Skuh­ra sa vrá­til do vede­nia vojen­ských agen­tov po vlá­de Ive­ty Radi­čo­vej (2010–2012). VOS totiž vie­dol aj počas prvej vlá­dy Rober­ta Fica (2006–2010). Prá­ve počas Radi­čo­vej vlá­dy nomi­nan­ti novej exe­ku­tí­vy obja­vi­li podoz­ri­vé pre­vo­dy bytov a nehnu­teľ­nos­tí medzi obo­ma vojen­ský­mi  taj­ný­mi služ­ba­mi.  Násled­ne sa byty pre­vá­dza­li na spriaz­ne­né fir­my ale­bo pre­dá­va­li za zlom­ko­vé ceny.

Polí­cia podoz­re­nia aj voči Skuh­ro­vi síce vyšet­ro­va­la, no v roku 2015 stí­ha­nie zasta­vi­la s tým, že „sku­tok sa nestal”. Pre­zi­den­tom poli­caj­né­ho zbo­ru bol vte­dy Tibor Gaš­par, na kto­ré­ho mal pod­ľa unik­nu­tej komu­ni­ká­cie z apli­ká­cia Thre­e­ma výraz­ný vplyv Nor­bert Bödör, cez kto­ré­ho vyba­vo­val na polí­cii všet­ky zále­ži­tos­ti prá­ve Marián Koč­ner, s kto­rým bol Skuh­ra naj­nov­šie vo veľ­mi čulom až pria­teľ­skom kon­tak­te.