Bývalý šéf NATO Javier Solana má koronavírus

Býva­lé­ho gene­rál­ne­ho tajom­ní­ka NATO Javie­ra Sola­nu hos­pi­ta­li­zo­va­li v jed­nej z mad­rid­ských nemoc­níc po tom, ako ho pozi­tív­ne tes­to­va­li na nový druh koro­na­ví­ru­su. Infor­mo­va­la o tom v sobo­tu tla­čo­vá agen­tú­ra AFP s odvo­la­ním sa na zdroj blíz­ky oko­liu toh­to špa­niel­ske­ho poli­ti­ka.

„Jeho test na koro­na­ví­rus bol pozi­tív­ny, ale situ­ácia sa vyví­ja priaz­ni­vo,” uvie­dol zdroj, čím potvr­dil sprá­vu zve­rej­ne­nú v kon­zer­va­tív­nych novi­nách ABC, kto­ré napí­sa­li, že Sola­nu hos­pi­ta­li­zo­va­li v súvis­los­ti s koro­na­ví­ru­som v stre­du. Sola­na na Twit­te­ri ozná­mil, že jeho zdra­vot­ný stav sa „zlep­šu­je”.

Sola­na (77) slú­žil ako gene­rál­ny tajom­ník NATO v rokoch 1995–1999, nasle­du­jú­cich desať rokov strá­vil vo fun­kcii vyso­ké­ho pred­sta­vi­te­ľa EÚ pre zahra­nič­né veci a bez­peč­nost­nú poli­ti­ku. V rokoch 1992–1995 bol špa­niel­skym mini­strom zahra­nič­ných vecí.

Špa­niel­sko len od piat­ka potvr­di­lo viac než 1500 nových prí­pa­dov náka­zy koro­na­ví­ru­som. Prí­pa­dov infek­cie má kra­ji­na cel­ko­vo 5753, čo je po Talian­sku dru­hý naj­vyš­ší počet v Euró­pe.

V mad­rid­skej oblas­ti boli zatvo­re­né všet­ky bary a reštau­rá­cie so záme­rom zame­dziť šíre­niu náka­zy. Väč­ši­nu prí­pa­dov infek­cie dosiaľ zazna­me­na­lo hlav­né mes­to Mad­rid. Medzi tými, kto­rí sa naka­zi­li, sú aj dva­ja čle­no­via vlád­ne­ho kabi­ne­tu špa­niel­ske­ho pre­mi­é­ra Ped­ra Sán­che­za, ako aj líder kraj­ne pra­vi­co­vej stra­ny Vox San­tia­go Abas­cal.

Zdroj:tasr