Bývalý prezident Bolívie prijal politický azyl v Mexiku

Býva­lý bolí­vij­ský pre­zi­dent Evo Mora­les ušiel do Mexi­ka, kde pri­jal poli­tic­ký azyl. Svoj odchod z postu pre­zi­den­ta ale aj samot­nej kra­ji­ny ozna­čil za „štát­ny pre­vrat“ zo stra­ny armá­dy a opo­zí­cie.

Dlho­roč­ný pre­zi­dent Mora­les náh­le opus­til Bolí­viu deň po svo­jej rezig­ná­cii. Vede­nie armá­dy mu „odpo­ru­či­lo” odísť z fun­kcie, keď­že v kra­ji­ne sa stup­ňo­va­li pro­tes­ty pro­ti jeho vlá­de a záro­veň sa obja­vi­li pochyb­nos­ti o regu­lér­nos­ti pre­zi­dent­ských volieb. Aktu­ál­ne je v Bolí­vii mocen­ské váku­um a kra­ji­nu kon­tro­lu­je armá­da.

Mora­les: Ja sa vrá­tim

Mora­les v pon­de­lok uvie­dol, že odchá­dza do Mexi­ka, ale čosko­ro sa „vrá­ti s väč­šou silou a ener­gi­ou“.

„Ses­try a bra­tia, odchá­dzam do Mexi­ka, vďač­ný za brat­ský národ, kto­rý nám dal azyl. Bolí ma opus­tiť Bolí­viu,“ kon­šta­to­val Mora­les.

Mexic­ký minis­ter zahra­nič­ných vecí Mar­ce­lo Ebrard v pon­de­lok večer na Twe­e­te­ri potvr­dil, že Mora­le­sa do Mexi­ka pre­viez­lo vlád­ne lie­tad­lo.  „Lie­tad­lo mexic­kých vzduš­ných síl s Evom Mora­le­som na palu­be už odle­te­lo. Je pod ochra­nou Mexi­ka a v bez­pe­čí,” napí­sal Ebrard.

Zdroj:CNN