Burkina Faso: Ozbrojenci zaútočili na kostol, zabili 24 ľudí

Naj­me­nej 24 ľudí vrá­ta­ne pas­to­ra zahy­nu­lo pri úto­ku sku­pi­ny „ozb­ro­je­ných tero­ris­tov” na kos­tol v sever­nej čas­ti Bur­ki­ny Faso. Oblast­ný správ­ca, plu­kov­ník Sal­fo Kabo­ré, to uvie­dol v pon­de­lok vo vyhlá­se­ní pre agen­tú­ru AFP.

Útoč­ní­ci pod­ľa neho vtrh­li do dedi­ny Pan­si na úze­mí bur­kin­skej pro­vin­cie Yag­ha a „napad­li mie­ru­mi­lov­ných miest­nych oby­va­te­ľov po tom, ako ich iden­ti­fi­ko­va­li a odde­li­li od ostat­ných”. Sta­lo sa tak počas nedeľ­nej boho­služ­by v miest­nom pro­tes­tant­skom kos­to­le, dopl­ni­li neme­no­va­ní pred­sta­vi­te­lia bez­peč­nost­ných zlo­žiek.

Útok si okrem obe­tí na živo­toch vyžia­dal pred­bež­ne aj 18 zra­ne­ných. Ďal­šie oso­by pácha­te­lia pod­ľa Kabo­ré­ho unies­li. Jeden z oby­va­te­ľov blíz­ke­ho mes­ta Sab­ba pove­dal, že dedin­ča­nia z Pan­si tam priš­li hľa­dať úto­čis­ko.

Bur­ki­na Faso – jed­na z naj­chu­dob­nej­ších kra­jín sve­ta – sa ocit­la na fron­to­vej línii dži­há­dis­tic­kej vzbu­ry, kto­rá sa roz­má­ha v afric­kom regi­ó­ne Sahel. Od roku 2015 bolo v tej­to kra­ji­ne usmr­te­ných pri­bliž­ne 750 ľudí a zhru­ba 600.000 ušlo zo svo­jich domo­vov. Čas­tý­mi terč­mi úto­kov na seve­re Bur­ki­ny Faso sú prá­ve kres­ťa­nia a ich kos­to­ly.

Pod­ľa úda­jov OSN zahy­nu­lo vla­ni pri dži­há­dis­tic­kých úto­koch v Bur­ki­ne Faso, sused­nom Mali a Nige­ri doko­py tak­mer 4000 ľudí. Ozb­ro­je­né sily tých­to kra­jín sú sla­bé a zápa­sia s nedos­ta­toč­ným vyba­ve­ním, výcvi­kom i finan­co­va­ním, kon­šta­to­va­la AFP.