Bulharsko sa pustilo do právnej vojny s Ruskom pre obvinených vrahov miestneho zbrojára

Bul­har­ská pro­ku­ra­tú­ra zve­rej­ni­la v pia­tok mená troch Rusov obvi­ne­ných z poku­su o vraž­du pod­ni­ka­te­ľa Emi­li­ja­na Geb­re­va v roku 2015 v Sofii. Pod­ľa agen­tú­ry TASS pro­ku­ra­tú­ra v Sofii ozná­mi­la, že obvi­ne­ný­mi sú Ser­gej Vik­to­ro­vič Pav­lov, Ser­gej Via­če­sla­vo­vič Fedo­tov a Geor­gij Gorš­kov. Zve­rej­ni­la aj foto­gra­fie obvi­ne­ných a tvr­dí, že všet­ci tra­ja žijú v Mos­kve.

„Vyšet­ro­va­ním sa zis­ti­lo, že uve­de­né oso­by nikdy neopus­ti­li kra­ji­nu pod svo­ji­mi sku­toč­ný­mi mena­mi. V rôz­nych rokoch pou­ží­va­li rôz­ne medzi­ná­rod­né pasy s faloš­ný­mi mena­mi,” uvied­la pro­ku­ra­tú­ra.

Ako ešte kon­com janu­ára infor­mo­va­li agen­tú­ry BTA a AFP, bul­har­ské orgá­ny obvi­ni­li troch obča­nov Rus­ka z poku­su o vraž­du pod­ni­ka­te­ľa Emi­li­ja­na Geb­re­va, jeho syna a ďal­šej oso­by, kto­rých v roku 2015 v Sofii otrá­vi­li pres­ne neur­če­nou che­mic­kou lát­kou.

Vte­dy ešte neme­no­va­ní Rusi sa pod­ľa pro­ku­ra­tú­ry v obdo­bí od 28. aprí­la do 4. mája 2015 pokú­si­li usmr­tiť tro­j­i­cu obe­tí spô­so­bom ale­bo pros­tried­ka­mi, kto­rý­mi ohro­zi­li živo­ty mno­hých ľudí. Údaj­ne pri­tom pou­ži­li toxic­kú lát­ku cha­rak­te­ru orga­nic­kých zlú­če­nín fos­fo­ru.

Geb­rev, kto­rý je vlast­ní­kom bul­har­ské­ho zbro­jár­ske­ho pod­ni­ku Duna­rit, jeho syn Chris­to a výrob­ný mana­žér zbro­jár­skej spo­loč­nos­ti EMKO Valen­tin Tach­čiev pod­ľa BTA po kon­tak­te s jedom len tes­ne unik­li smr­ti. Pod­ľa media­li­zo­va­ných správ, na kto­ré odka­zu­je AFP, sa mohol stať Geb­rev ter­čom otra­vy pre kon­flikt svo­jich pod­ni­ka­teľ­ských akti­vít so záuj­ma­mi vplyv­ných Rusov a ich spo­jen­cov v Bul­har­sku.

Vyšet­ro­va­nie otra­vy tých­to Bul­ha­rov pred vyše rokom zno­vu otvo­ri­li pre podoz­re­nie, že išlo o ner­vo­vo­pa­ra­ly­tic­kú lát­ku typu novi­čok, podob­ne ako v prí­pa­de otra­vy rus­ké­ho dvo­j­ité­ho agen­ta Ser­ge­ja Skri­pa­ľa a jeho dcé­ry v anglic­kom mes­te Salis­bu­ry z roku 2018. Bul­har­skí vyšet­ro­va­te­lia medzi­ča­som zis­ti­li, že dôs­toj­ník rus­kej spra­vo­daj­skej služ­by uvá­dza­ný pod menom Ser­gej Fedo­tov, kto­rý je spá­ja­ný aj s otra­vou Skri­pa­ľa, nav­ští­vil v roku 2015 tri­krát Bul­har­sko, pri­čom iden­ti­fi­ko­va­li aj ďal­ších troch rus­kých obča­nov, kto­rí ho spre­vá­dza­li.

Geb­rev vla­ni vo feb­ru­ári vyjad­ril pre­sved­če­nie, že bol otrá­ve­ný lát­kou blíz­kou novič­ku, ana­lý­za vzor­ky moču labo­ra­tó­ri­om vo Fín­sku, kto­rú zapla­til samot­ný pod­ni­ka­teľ, však odha­li­la pes­ti­cíd a ďal­šiu bliž­šie neur­če­nú lát­ku.

Pro­ku­ra­tú­ra v Sofii vyda­la na obvi­ne­ných Rusov európ­ske zaty­ka­če a zara­di­la ich do medzi­ná­rod­né­ho zozna­mu hľa­da­ných osôb. Prí­sluš­né ozná­me­nie bolo zve­rej­ne­né v Schen­gen­skom infor­mač­nom sys­té­me a v sys­té­me Inter­po­lu.