Boris Kollár: Za ministra obrany chceme Milana Krajniaka

Pred­se­da hnu­tia Sme rodi­na Boris Kol­lár potvr­dil, že jeho stra­na má záu­jem o post minis­tra obra­ny. Naň by naj­rad­šej nomi­no­val Mila­na Kraj­nia­ka. „Áno, máme záu­jem o minis­ter­stvo obra­ny a pani pre­zi­dent­ke som o našej nomi­ná­cii hovo­ril,” uvie­dol Boris Kol­lár po stret­nu­tí s pre­zi­dent­kou Zuza­nou Čapu­to­vou, kto­rá je záro­veň aj vrch­ným veli­te­ľom ozb­ro­je­ných síl.

Ide o prvé ofi­ciál­ne pri­zna­nie kon­krét­nej nomi­ná­cie na minis­ter­ský post. Ostat­ní tra­ja poten­ciál­ni koalič­ní par­tne­ri – Igor Mato­vič (OĽa­NO), Richard Sulík (SaS) ani Andrej Kis­ka (Za ľudí) zatiaľ o žiad­nych menách neho­vo­ri­li, resp. odmie­ta­jú o nich hovo­riť, kým nebu­de dohod­nu­tá defi­ni­tív­na podo­ba budú­cej koalí­cie.

Ján Jedi­nák, Kol­lá­rov kan­di­dát na pod­pred­se­du vlá­dy pre infor­ma­ti­zá­ciu

Ako ďal­šiu nomi­ná­ciu Kol­lár pri­znal ich eko­no­mic­ké­ho exper­ta Šte­fa­na Holé­ho na minis­ter­stvo dopra­vy. Ako tre­tí post by chce­li obsa­diť mies­to pod­pred­se­du vlá­dy pre infor­ma­ti­zá­ciu. „Meno som pove­dal pani pre­zi­dent­ke,” uvie­dol Kol­lár. Pod­ľa infor­má­cií Defen­ce News by malo ísť o Jána Jedi­ná­ka z kan­ce­lá­rie hnu­tia Sme rodi­na. Pop­red­se­da pre infor­ma­ti­zá­ciu by mal mať na sta­ros­ti aj štát­nu kon­cep­ciu kyber­bez­peč­nos­ti, či boj pro­ti dez­in­for­má­ciám a hake­rom. Jedi­nák má iba 29 rokov a pôso­bí ako IT odbor­ník a admin web­strán­ky Sme rodi­na.

Aktu­ali­zá­cia 18:10 hod.

Boris Kol­lár demen­to­val, že by kan­di­dá­tom na mies­to pod­pred­se­du vlá­dy pre IT mal byť Jedi­nák.

Milan Kraj­niak je vyštu­do­va­ný poli­to­lóg. V rokoch 2003 až 2006 bol čle­nom pred­sta­ven­stva Fon­du národ­né­ho majet­ku. Neskôr bol porad­com minis­tra vnút­ra Danie­la Lip­ši­ca (2010–2012). Po pre­va­le­ní spi­su Gori­la však zo svoj­ho postu odišiel, lebo pod­ľa toh­to zázna­mu mal v FNM hla­so­vať v pros­pech finanč­nej sku­pi­ny Pen­ta. Od roku 2016 je poslan­com za hnu­tie Sme rodi­na.

V roku 2018 kan­di­do­val za pre­zi­den­ta, no v prvom kole zís­kal iba 59 464 hla­sov (2,77 per­cen­ta) a do dru­hé­ho kola nepos­tú­pil. Kraj­niak pôso­bil aj v oblas­ti PR.