Pri bombovom útok v Sýrii zahynulo 13 ľudí

Výbuch sa udial v Tal Aby­ade, bom­ba bola údaj­ne v aute a jej expló­zia  si vyžia­da­la živo­ty 13 ľudí. Mes­to, spo­lu s nie­koľ­ký­mi ďal­ší­mi sýr­sky­mi mes­ta­mi je pod kon­tro­lou turec­kej armá­dy, kto­rá ho doby­la minu­lý mesiac počas turec­kej cez­hra­nič­nej ofen­zí­vy.

Celú situ­áciu sle­do­val koreš­pon­dent fran­cúz­skej agen­tú­ry AFP, kto­rý sa vte­dy nachá­dzal v Tal Aby­ade. Na vlast­né oči videl pozos­tat­ky dvoch moto­cyk­lov, kto­ré hore­li upro­stred tros­ka­mi zasy­pa­nej uli­ce.

Sku­pi­na mužov nies­la ťaž­ko spá­le­né telo obe­te na zadnú časť pic­ku­pu, zatiaľ čo zaha­le­ná mla­dá žena stá­la v roz­pa­koch na dru­hej stra­ne uli­ce.

Turec­ké minis­ter­stvo obra­ny okrem toho, že uvied­lo počet obe­tí, obvi­ni­lo z tero­ris­tic­ké­ho úto­ku kurd­ských bojov­ní­kov.

Sýr­ske pozo­ro­va­teľ­ské cen­trum pre ľud­ské prá­va kon­šta­to­va­lo, že okrem civi­lis­tov boli obe­ťa­mi úto­ky aj pro-turec­ký bojov­ní­ci.

V tom istom čase sa konal pro­test v Kurd­skom mes­te Qamish­li. Pro­tes­tu­jú­ci Kur­di máva­li vlaj­ka­mi ich auto­nóm­ne­ho regi­ó­nu Roja­va pri­čom skan­do­va­li: „Preč s turec­kou oku­pá­ci­ou!“

Zdroj:France24