Bolivíjskeho prezidenta k úteku dotlačila armáda

reklama

Bolí­vij­ský pre­zi­dent Evo Mora­les po stup­ňu­jú­com sa tla­ku rezig­no­val na svo­ju fun­kciu. Dlho­roč­ný líder Bolí­vie vystú­pil s tele­ví­zii, pri­čom vyjad­ril žela­nie, aby sa v jeho kra­ji­ne „obno­vil sociál­ny zmier”.

Mora­les uvie­dol, že svoj rezig­nač­ný list odo­vzdal bolí­vij­ské­mu par­la­men­tu. Spo­lu s pre­zi­den­tom odstu­pu­je aj vicep­re­zi­dent Álva­ro Gar­cía Line­ra. Ozná­mil to krát­ko po tom, ako ho šéf bolí­vij­skej armá­dy vyzval, aby čo naj­skôr odstú­pil z fun­kcie.

„Po ana­lý­ze napä­tej situ­ácie žia­da­me pre­zi­den­ta, aby rezig­no­val pre zacho­va­nie mie­ru a udr­žia­va­nie sta­bi­li­ty, pre dob­ro našej Bolí­vie,” pove­dal novi­ná­rom gene­rál Wil­liams Kali­man.

Táto výzva priš­la iba pár hodín po tom, ako Mora­les ustú­pil tla­ku a súhla­sil s vypí­sa­ním nových volieb.

Orga­ni­zá­cia ame­ric­kých štá­tov (OAŠ), kto­rá voľ­by moni­to­ro­va­la, pou­ká­za­la vo svo­jej sprá­ve, že počas volieb dochá­dza­lo k „jas­ným mani­pu­lá­ciám”.

Opo­zí­cia žia­da odchod
Rov­na­ko opo­zič­ný kan­di­dát, expre­zi­dent Car­los Mesa, vyzval v nede­ľu pre­zi­den­ta na odstú­pe­nie.

Uro­bil tak po tom, čo OAŠ v sprá­ve kon­šta­to­va­la mno­ho váž­nych nezrov­na­los­tí pri hla­so­va­ní v bolí­vij­ských pre­zi­dent­ských voľ­bách z 20. októb­ra.

„Ak si zacho­val aspoň štip­ku vlas­te­nec­tva, mal by odstú­piť,” pove­dal hlav­ný opo­zič­ný kan­di­dát Mesa, kto­rý sa v pre­zi­dent­ských voľ­bách umiest­nil ako dru­hý.

Uli­ca sa posta­vi­la pro­ti pre­zi­den­to­vi
Navy­še, opä­tov­né víťazs­tvo dlho­roč­né­ho ľavi­co­vé­ho líd­ra kra­ji­ny Mora­le­sa vyvo­la­lo v Bolí­vii roz­siah­le nie­koľ­ko­týž­dňo­vé pro­tes­ty.

Vystup­ňo­va­li sa ten­to víkend, keď sa k pro­ti­vlád­nym demon­štran­tom v troch mes­tách pri­da­li aj poli­caj­ti.

Armá­da však ozná­mi­la, že nemá v súvis­los­ti s pro­tes­tmi v úmys­le zasa­ho­vať pro­ti ľuďom. Aj opo­zí­cia zhod­ne tvr­dí, že pri hla­so­va­ní doš­lo k pod­vo­dom.

Vyhlá­sil sa za víťa­za
Mora­les, kto­rý je v pre­zi­dent­skom úra­de od roku 2006, sa vyhlá­sil za víťa­za už po prvom kole volieb z 20. októb­ra a náro­ko­val si na štvr­té funkč­né obdo­bie po sebe.

Avšak v nede­ľu už skôr ozná­mil, že vyhla­su­je nové pre­zi­dent­ské voľ­by, pre­to­že rešpek­tu­je audit odbor­ní­kov z OAŠ, kto­rí zis­ti­li váž­ne nezrov­na­los­ti v prie­be­hu hla­so­va­nia, čo spo­chyb­ňu­je čest­nosť volieb.

V sprá­ve OAŠ, zve­rej­ne­nej v prie­be­hu dňa sa uvá­dza, že októb­ro­vé voľ­by by mali byť anu­lo­va­né po tom, ako orga­ni­zá­cia pri svo­jej kon­tro­le zis­ti­la „jas­né mani­pu­lá­cie” hla­so­va­cie­ho sys­té­mu, v dôsled­ku kto­rých nemoh­la ove­riť výsled­ky.

Zdroj:TASR