Boeingu nebolo tak zle už desaťročia. A bude horšie

Rok 2019 bol pre ame­ric­ký Boeing mimo­riad­ne nároč­ný – dodáv­ky kles­li na 11-roč­né mini­mum a v prí­pa­de nových objed­ná­vok zazna­me­na­la fir­ma naj­hor­šie výsled­ky za nie­koľ­ko desia­tok rokov. Dôvo­dom je krí­za oko­lo pôvod­ne najp­re­dá­va­nej­šie­ho lie­tad­la 737 MAX, kto­ré úra­dy po celom sve­te necha­li v mar­ci minu­lé­ho roka stiah­nuť z oblo­hy.

Spo­loč­nosť ozná­mi­la, že v roku 2019 zazna­me­na­la cel­ko­vo 380 dodá­vok. V porov­na­ní s obje­mom dodá­vok za rok 2018 to pred­sta­vu­je pokles o 53 %. Výsle­dok je naj­hor­ší od roku 2008. Prí­či­nou je uzem­ne­nie lie­ta­diel 737 MAX, kto­ré spo­loč­nosť nemoh­la dodať zákaz­ní­kom a od janu­ára zasta­vi­la jeho výro­bu.

Pre fir­mu je to neprí­jem­né lebo prá­ve civil­né lie­tad­lá tvo­ria väč­ši­nu z tržieb a za lie­tad­lá sa pla­tí až po dodáv­ke. Pre­pad v ich počte sa tak výraz­ne odra­zí aj na finanč­ných výsled­koch spo­loč­nos­ti. Tie fir­ma zve­rej­ní fir­ma 29. janu­ára.

Ešte hor­šie výsled­ky zazna­me­nal Boeing v prí­pa­de čis­tých objed­ná­vok, kto­rých vyká­zal iba 54. To je naj­hor­ší výsle­dok za celé desať­ro­čia.

Krí­zu Boein­gu vyvo­la­lo uzem­ne­nie lie­ta­diel 737 MAX, ku kto­ré­mu doš­lo po dvoch tra­gic­kých havá­riách v rela­tív­ne krát­kom čase po sebe. Jed­no z lie­ta­diel pat­ria­ce indo­néz­skym aero­lí­niám Lion Air sa kon­com októb­ra 2018 zrú­ti­lo do Jáv­ske­ho mora a začiat­kom mar­ca minu­lé­ho roka hava­ro­va­lo po štar­te z letis­ka v Addis Abe­be lie­tad­lo spo­loč­nos­ti Ethi­opian Air­li­nes. Pri havá­riách zahy­nu­lo cel­ko­vo 346 ľudí.

Fir­ma stá­le čaká na opä­tov­né povo­le­nie lie­ta­diel s už upra­ve­ným sta­bi­li­zač­ným sys­té­mom MCAS, kto­rý je pova­žo­va­ný za prí­či­nu havá­rií, do pre­vádz­ky. Ame­ric­ký Fede­rál­ny úrad pre letec­tvo však súhlas stá­le nedal.

Sve­to­vou jed­not­kou v pro­duk­cii civil­ných lie­ta­diel sa tak za uply­nu­lý rok stal európ­sky Air­bus. Ten ozná­mil, že za minu­lý rok dodal rekord­ných 863 lie­ta­diel a čis­té objed­náv­ky dosiah­li čís­lo 768.