Boeing získal konkrakt na 737 MAX. Lietať začnú opäť budúci rok

Ame­ric­ký Boeing ozná­mil objed­náv­ku desia­tich 737 MAX pre turec­ké char­te­ro­vé aero­lí­nie SunE­x­press. Od roku 2014 čaka­jú na 32 lie­ta­diel, kto­ré zatiaľ nebo­li doda­né. Spo­loč­nosť sa sna­ží obno­viť dôve­ru v model, kto­rý si za posled­ný rok vyžia­dal 346 obe­tí v dvoch neho­dách, pri kto­rých zomre­li aj šty­ria Slo­vá­ci. Ide o dru­hú objed­náv­ku  Boein­gu po núte­nom uzem­ne­ní, kto­ré trvá už osem mesia­cov.

„Pev­ne verí­me, že spo­loč­nosť Boeing nám dodá bez­peč­né, spo­ľah­li­vé a efek­tív­ne lie­tad­lo,“ uvie­dol gene­rál­ny ria­di­teľ letec­kej spo­loč­nos­ti Jens Bis­chof.

Model 737 MAX aktu­ál­ne pre­chá­dza úpra­vou soft­vé­ru a výcvi­kom pilo­tov. Opat­re­nia si budú vyža­do­vať regu­lač­né schvá­le­nia. „Pri­ori­tou spo­loč­nos­ti Boeing je bez­peč­ný návrat flo­ti­ly MAX a pod­po­ra našich letec­kých spo­loč­nos­tí v tom­to nároč­nom obdo­bí. Úzko spo­lu­pra­cu­je­me s FAA (Fede­rál­na sprá­va letec­tva) a iný­mi regu­lač­ný­mi orgán­mi pri prá­ci na cer­ti­fi­ká­cii a bez­peč­nom návra­te do komerč­ných slu­žieb a venu­je­me čas zod­po­ve­da­niu všet­kých ich otá­zok. S dôsled­ným pre­skú­ma­ním sme pre­sved­če­ní, že MAX bude jed­ným z naj­bez­peč­nej­ších lie­ta­diel, aké kedy lie­ta­li,“ píše sa v tla­čo­vom vyhlá­se­ní Boein­gu.

Nie je teda úpl­ne jas­né, kedy sa lie­tad­lá vrá­tia späť do vzdu­chu. Boeing pred­po­kla­dá, že FAA vydá v decem­bri smer­ni­cu o leto­vej spô­so­bi­los­ti, čím by sa zru­ši­lo uzem­ne­nie lie­ta­diel. Obno­ve­nie dodá­vok lie­ta­diel by rov­na­ko malo začať až kon­com roka. V prí­pa­de vyda­nia potreb­nej cer­ti­fi­ká­cie sa s návra­tom do komerč­nej služ­by počí­ta začiat­kom janu­ára.

Naj­viac sa dari­lo Air­bu­su

Na Dubai Air Show zazna­me­nal naj­vyš­šie objed­náv­ky európ­sky Air­bus. Níz­ko­ná­kla­do­vá spo­loč­nosť Easy­Jet potvr­di­la objed­náv­ku dva­nás­tich Air­bu­som A320neo. Naku­po­va­la aj Dubaj­ská štát­na spo­loč­nosť Emi­ra­tes, kto­rá ozná­mi­la nákup 50 Air­bu­sov A350-900 v hod­no­te 16 miliárd dolá­rov. Zatiaľ naj­vyš­šiu objed­náv­ku v počte lie­ta­diel na Dubai Air Show ozná­mi­la spo­loč­nosť Air Ara­bia, kto­rá kúpi 120 Air­bu­sov A320. Zmlu­va za 14 miliárd dolá­rov je pre níz­ko­ná­kla­do­vú spo­loč­nosť obrov­skou expan­zi­ou.

Zdroj:TASR, Reuters, Boeing