Boeing dostal od NATO zákazku za miliardu. Zmodernizuje prieskumné lietadlá AWACS

Seve­ro­at­lan­tic­ká alian­cia plá­nu­je tech­nic­ky omla­diť svo­ju let­ku včas­né­ho varo­va­nia. NATO pod­pí­sa­lo kon­trakt s ame­ric­kým výrob­com lie­ta­diel Boeing za jed­nu miliar­du dolá­rov. Fir­ma by mala do roku 2027 zmo­der­ni­zo­vať všet­kých 14 pries­kum­ných lie­ta­diel zapo­je­ných do sys­té­mu vzduš­né­ho včas­né­ho varo­va­nia zná­my pod skrat­kou AWACS.

„Moder­ni­zá­cia zabez­pe­čí, že NATO zosta­ne sve­to­vým líd­rom v tej­to tech­no­lo­gic­kej nároč­nej oblas­ti,“ kon­šta­to­val gene­rál­ny tajom­ník NATO Jens Stol­ten­berg s tým, že s nový­mi komu­ni­kač­ný­mi tech­no­ló­gia­mi budú schop­né aj naďa­lej slú­žiť na ochra­nu všet­kých člen­ských kra­jín NATO.

V posled­nom čase boli lie­tad­lá AWACS nasa­de­né po úto­koch v New Yor­ku 11. sep­tem­bra 2001, ďalej počas ukra­jin­sko-rus­ké­ho kon­flik­tu na Don­ba­se, pro­ti Islam­ské­mu štá­tu, či turec­kom úto­ku v Sýrii.
Lie­tad­lá sys­té­mu AWACS s cha­rak­te­ris­tic­kým tanie­rom na chrb­te tru­pu sa využí­va­jú nie­len na hliad­ko­va­nie, ale aj pri prí­rod­ných kata­stro­fách, eva­ku­ácií, či tero­ris­tic­kých úto­koch. V prie­be­hu ôsmych hodín doká­žu pre­skú­mať až 310 000 kilo­met­rov štvor­co­vých, čo je oblasť veľ­ká ako naprí­klad Poľ­sko, či Talian­sko.

Zasta­ra­lá tech­ni­ka na palu­be

Prvé Boein­gy E‑3 (z mode­lu 707) sys­té­mu AWACS kúpi­lo NATO ešte v roku 1977, teda dáv­no pred štar­tom súčas­né­ho inter­ne­tu. Tomu zod­po­ve­dá aj vsta­va­ní tech­ni­ka. Posled­né kusy sa vyro­bi­li ešte v roku 1992. Upg­ra­de Boein­gov sa bude týkať naj­mä pozo­ro­va­cej ale aj tele­ko­mu­ni­kač­nej tech­ni­ky, aby boli lie­tad­lá zbie­rať, spra­co­vať ale aj posie­lať viac infor­má­cií.

 

Nahra­dia ich dro­ny?

Nie­kto­ré úlo­hy veľ­kých lie­ta­diel pri­tom pre­be­ra­jú nano­vo vyví­ja­né auto­nóm­ne dro­ny schop­né lie­tať až 40 hodín bez pri­stá­tia. Odbor­ní­ci z NATO upo­zor­ňu­jú naj­mä poli­ti­kov, aby sa roz­hod­li, či AWACS v súčas­nej podo­be má fun­go­vať aj po roku 2035. Pri súčas­nom vývo­ji auto­nóm­nych bez­pi­lot­ných lie­ta­diel z prog­ra­mu sa budú javiť veľ­ké a dra­hé lie­tad­lá Boeing ako zby­toč­né.
Prá­ve pred týžd­ňom pri­stál prvý dron sys­té­mu AGS na základ­ni v Talian­sku. Na vývo­ji sa pri­tom podie­ľa­li aj slo­ven­ské spo­loč­nos­ti Ali­ter Tech­no­lo­gies a Kon­štruk­ta Defen­ce.

V blíz­kej budúc­nos­ti sa pred­po­kla­dá, že AWACS sa trans­for­mu­je a v roku 2022 sa vytvo­rí jed­not­ná sieť sate­li­tov, dro­nov a lie­ta­diel, kto­ré budú spo­loč­ne vyko­ná­vať pries­kum.