Boeing je v kríze. Model 737 MAX končí, prestanú ho vyrábať

Ame­ric­ká spo­loč­nosť Boeing v pon­de­lok ozná­mi­la, že od budú­ce­ho mesia­ca zasta­ví výro­bu svoj­ho lie­tad­la MAX 737, ale nemá v plá­ne poslať zamest­nan­cov výrob­nej lin­ky toh­to typu stro­ja na núte­nú dovo­len­ku. Spo­loč­nosť roz­hod­nu­tie o poza­sta­ve­ní výro­by ohlá­si­la v zasla­nom sta­no­vis­ku.

Boein­gy MAX 737 muse­li pre­stať lie­tať po dvoch tra­gic­kých letec­kých havá­riách v prie­be­hu nie­koľ­kých mesia­cov, pri­čom k dru­hej doš­lo v mar­ci v Eti­ó­pii a zahy­nu­li pri nej aj šty­ria Slo­vá­ci.

Ide o ďal­šiu zlú sprá­vu pre ame­ric­ké­ho výrob­cu lie­ta­diel, no aj vojen­skej tech­ni­ky v prie­be­hu troch dní. Iba v pia­tok spo­loč­nosť ozná­mi­la, že sa nebu­de uchá­dzať luk­ra­tív­nu dodáv­ku nové­ho rake­to­vé­ho sys­té­mu v hod­no­te 85 miliárd dolá­rov. V pon­de­lok večer ame­ric­ké­ho času ozná­mi­li, že „dočas­ne” zasta­vu­jú výro­bu pôvod­ne vlaj­ko­vej lode – mode­lu 737 MAX.

Den­ník New York Times upo­zor­ňu­je, že zasta­ve­nie výro­by kľú­čo­vé­ho mode­lu, kto­rý mal byť ťahú­ňom spo­loč­nos­ti a zará­bať miliar­dy eur roč­ne, ovplyv­ní obrov­ské množ­stvo sub­do­dá­va­te­ľov po celej kra­ji­ne a stiah­ne Boeing do ešte hlb­šej krí­zy. Boeing je pri­tom naj­väč­ším expor­té­rom v USA a jeho prob­lé­my môžu výraz­ne ovplyv­niť eko­no­mi­ku celej kra­ji­ny.

Zo sta­no­vis­ka spo­loč­nos­ti vyplý­va, že si nebo­li istí, ako dopad­ne stá­le odkla­da­ná cer­ti­fi­ká­cia lie­tad­la po núte­ných úpra­vách stro­ja, keď­že dve tra­gic­ké neho­dy spô­so­bi­la s naj­väč­šou prav­de­po­dob­nos­ťou výrob­na chy­ba. „Teraz sa chce­me sústre­diť na dokon­če­nie iných lie­ta­diel, aby sme uspo­ko­ji­li našich zákaz­ní­kov,” uvied­la spo­loč­nosť Boeing v sta­no­vis­ku s tým, že má na rozp­ra­co­va­ných asi 400 lie­ta­diel.