Blockchain zmení verejný život, zhodli sa experti v Bratislave

Tech­no­ló­gia block­chain môže pri­niesť revo­lú­ciu vo väč­ši­ne oblas­tí verej­né­ho živo­ta. Apli­ko­vať sa dá vša­de, kde je prí­tom­né osob­né vlast­níc­tvo ale­bo potre­ba ucho­vať dôle­ži­té dáta, zhod­li sa exper­ti na 1st Chi­na-CEEC Block­chain Sum­mit v Bra­ti­sla­ve. Záro­veň pod­pí­sa­li memo­ran­dum o spo­lu­prá­ci slo­ven­skej block­chai­no­vej spo­loč­nos­ti Decent a čín­skou stra­nou.

Úda­je, kto­ré sa raz vlo­žia do block­chai­nu, už nemô­žu byť nikým pozme­ne­né, vysvet­lil slo­ven­ský expert na block­chain Matej Michal­ko z IT spo­loč­nos­ti Decent s tým, že dote­raz to nikto neve­del garan­to­vať. Moh­lo by to pomôcť pri ukla­da­ní zdra­vot­ných zázna­mov pacien­tov, pri zazna­me­ná­va­ní pôvo­du potra­vín či pri finanč­ných trans­ak­ciách. „Block­chain budú môcť v budúc­nos­ti využiť štá­ty naprí­klad pri elek­tro­nic­kých voľ­bách bez oba­vy, že hla­so­va­nie obča­nov nie­kto pozme­ní,” dopl­nil Michal­ko.

Block­chain môžu zme­niť voľ­by

Prá­ve elek­tro­nic­ké voľ­by momen­tál­ne nie sú mož­né z dôvo­du neis­tej bez­peč­nos­ti. Pod­ľa ria­di­te­ľa Národ­nej jed­not­ky SK-CERT Ras­ti­sla­va Jano­tu by išlo o prí­liš náklad­nú uda­losť s neis­tým bez­peč­nost­ným výsled­kom. Zatiaľ nie je dob­rá tech­no­ló­gia, kto­rá by zabez­pe­či­la, že tie voľ­by budú nesfal­šo­va­teľ­né a čis­té,” dopl­nil vo vyjad­re­ní pre TASR.

Zave­de­nie block­chai­no­vej tech­no­ló­gie však môže v budúc­nos­ti zabez­pe­čo­vať aj celo­ná­rod­né elek­tro­nic­ké voľ­by. „Je to kom­plex­né rie­še­nie, ale urči­te sa do toho bodu dosta­ne­me, musí­me však začať v malom,“ uvie­dol  block­chai­no­vý odbor­ník Tomáš Var­ga.

Tech­no­ló­gia môže ochrá­niť ľudí

Tech­no­ló­giu bude mož­né v budúc­nos­ti pou­žiť aj pri digi­tál­nej iden­ti­te. Prá­ve tá by moh­la v budúc­nos­ti zame­dziť nekon­tro­lo­va­nej mig­rá­cií.

„Do block­chai­nu vie­me nahrať aj bio­met­ric­ké úda­je člo­ve­ka, naprí­klad sken jeho siet­ni­ce či odtlač­ky prs­tov. Tie osta­nú navž­dy pri­ra­de­né ku kon­krét­nej oso­be,” tvr­dí odbor­ník na block­chain Tomáš Var­ga

„Do block­chai­nu vie­me nahrať aj bio­met­ric­ké úda­je člo­ve­ka, naprí­klad sken jeho siet­ni­ce či odtlač­ky prs­tov. Tie osta­nú navž­dy pri­ra­de­né ku kon­krét­nej oso­be Nemô­že sa teda stať, že naprí­klad mig­ran­ti zo Sýrie sa po prí­cho­de do Euró­py budú vydá­vať za nie­ko­ho iné­ho, ak by aj stra­ti­li pas ale­bo občian­sky pre­ukaz, vďa­ka digi­tál­nej iden­ti­te majú svo­je iden­ti­fi­kač­né úda­je stá­le so sebou, sta­čí im zoske­no­vať siet­ni­cu a porov­nať ju so zázna­mom v block­chai­ne,” pove­dal Var­ga.

Block­chain má poten­ciál aj sociál­nej a envi­ro­men­tál­nej oblas­ti. Glo­bál­na pomoc cha­ri­tám a nezis­ko­vým orga­ni­zá­ciam roč­ne prí­de zlým hos­po­dá­re­ním až o 40 miliárd eur roč­ne.

Až 60 per­cent ľudí by bolo ochot­nej­ších pris­pieť na cha­ri­tu, keby vede­li, kde ich penia­ze skon­čia. Prá­ve v tej­to oblas­ti by block­chai­no­vá tech­no­ló­gia moh­la zabez­pe­čiť maxi­mál­nu trans­pa­ren­tnosť.

„Všet­ky prís­pev­ky je mož­né sle­do­vať v reál­nom čase, rov­na­ko aj ich dis­tri­bú­ciu a pou­ži­tie,“ uvie­dol Anton Zur, CEO Human Ven­tu­re.

Využi­tím block­chai­nu by sa zame­dzi­lo neefek­tív­ne­mu hos­po­dá­re­niu a ľudia by boli ochot­ní viac pris­pieť. „V pod­sta­te je to win-win situ­ácia,“ dopl­nil.

Block­chain je neko­neč­ná reťaz zázna­mov

Block­chain je špe­ciál­na decen­tra­li­zo­va­ná data­bá­za, v kto­rej zázna­my sú ucho­va­né pred zása­hom z von­kaj­šej stra­ny. Tech­no­ló­gia je zalo­že­ná na neus­tá­lom pri­dá­va­ní úda­jov do reťaz­ca s jedi­neč­ným kódom.

Viac o block­chai­ne si môže­te pre­čí­tať tu

V prin­cí­pe sa do „pod­pi­su”, kto­rý potvr­dzu­je auten­ti­ci­tu, pri­dá­va­jú ďal­šie zázna­my (blo­ky) o zme­nách, kto­ré sa ale zapi­su­jú v celej block­chain sie­ti. Ak by nie­kto neo­práv­ne­ne zme­nil neja­ký pred­chá­dza­jú­ci záznam, tak okam­ži­te by bol odha­le­ný, lebo by mate­ma­tic­ky nese­de­li nasle­du­jú­ce zázna­my. Kaž­dý „pod­pis” sa totiž vypo­čí­ta­va z pred­chá­dza­jú­cich zázna­mov.

Využi­tie tech­no­ló­gie block­chain je okrem kryp­to­mien mož­né  apli­ko­vať aj v rôz­nych odvet­viach, ako sú ener­ge­ti­ka, finan­cie, letec­tvo, výro­ba, logis­ti­ka, obchod, médiá či elek­tro­nic­ká štát­na sprá­va. Ako pres­ne block­chain fun­gu­je v súvis­los­ti s finan­cia­mi, vysvet­ľu­je video BBC:

Kon­fe­ren­cia 1st Chi­na-CEEC Block­chain Sum­mit sa kona­la v súvis­los­ti s otvo­re­ním cen­tra exce­len­tnos­ti pre block­chai­no­vé tech­no­ló­gie. Síd­lo bude mať okrem Bra­ti­sla­vy aj v Pekin­gu. Vďa­ka tomu sa Slo­ven­sko sta­ne pop­red­ným výskum­ným a ino­vač­ným hrá­čom pre block­chain a tech­no­ló­giu.