USA podpísali s Talibanom dohodu o stiahnutí vojakov z Afganistanu

Spo­je­né štá­ty pod­pí­sa­li v sobo­tu s afgan­ským mili­tant­ným hnu­tím Tali­ban doho­du o prí­me­rí, kto­rá zahŕňa stia­hnu­tie ame­ric­kých jed­no­tiek z Afga­nis­ta­nu, infor­mo­va­la agen­tú­ra AFP.

Doho­da, pri kto­rej pod­pi­se bol prí­tom­ný aj ame­ric­ký minis­ter zahra­nič­ných vecí Mike Pompeo, sta­no­vu­je časo­vý plán, na zákla­de kto­ré­ho Spo­je­né štá­ty stiah­nu všet­ky svo­je sily z Afga­nis­ta­nu v prie­be­hu 14 mesia­cov, ak bude tamoj­šie mili­tant­né hnu­tie Tali­ban doho­du dodr­žia­vať.

Ame­ric­ký minis­ter obra­ny Mike Esper však pove­dal, že Spo­je­né štá­ty „bez zavá­ha­nia” zru­šia plat­nosť tej­to doho­dy, ak Tali­ban nedo­dr­ží bez­peč­nost­né záru­ky a sľub začať roko­va­nia s afgan­skou vlá­dou. Pod­mien­kou pod­pí­sa­nia doho­dy bolo úspeš­ne uplat­ňo­va­nie týž­deň trva­jú­ce­ho „obme­dze­nia nási­lia”, ku kto­ré­mu sa Tali­ban na jed­nej stra­ne a afgan­ské a ame­ric­ké bez­peč­nost­né sily na stra­ne dru­hej zavia­za­li 21. feb­ru­ára. Pompeo v pia­tok pred kon­gres­man­mi vo Was­hing­to­ne kon­šta­to­val „výraz­ný” pokles nási­lia v uply­nu­lých šies­tich dňoch.

Doho­da by mala viesť k dia­ló­gu medzi vlá­dou v Kábu­le a Tali­ba­nom. Mie­ro­vé roko­va­nia v rám­ci Afga­nis­ta­nu by sa pod­ľa AFP mali začať 10. mar­ca. Pozí­cia afgan­skej vlá­dy v Kábu­le, kto­rá bola z roz­ho­vo­rov medzi Spo­je­ný­mi štát­mi a Tali­ba­nom vylú­če­ná, je však naďa­lej nejas­ná v čase, keď Afga­nis­tan sužu­je nová poli­tic­ká krí­za po spor­ných výsled­koch volieb.