Bezpečnostná rada OSN sa bude zaoberať konfliktom v Etiópii

New York 24. novem­bra (TASR) – Bez­peč­nost­ná rada (BR) OSN uspo­ria­da v uto­rok vôbec prvé zasad­nu­tie veno­va­né ozb­ro­je­né­mu kon­flik­tu v seve­ro­eti­óp­skom regi­ó­ne Tig­raj. Infor­mo­va­la o tom agen­tú­ra AFP s odvo­la­ním sa na dip­lo­ma­tic­ké zdro­je. Pod­ľa zmie­ne­ných zdro­jov pôj­de o vir­tu­ál­ne zasad­nu­tie za zatvo­re­ný­mi dve­ra­mi.

Eti­óp­sky pre­mi­ér Abiy Ahmed v nede­ľu dal tig­raj­skej regi­onál­nej vlá­de 72-hodi­no­vé ulti­má­tum. Ak sa do sta­no­ve­né­ho ter­mí­nu tig­raj­ské ozb­ro­je­né sily nevzda­jú, fede­rál­na vlá­da pod­nik­ne vojen­skú ofen­zí­vu na regi­onál­nu met­ro­po­lu Mekel­le. Deb­ret­si­on Geb­re­mi­cha­el, kto­rý je na čele Ľudo­vé­ho fron­tu oslo­bo­de­nia Tig­ra­ja (TPLF), ulti­má­tum odmie­tol.

Kon­flikt v Eti­ó­pii, kto­rý vypu­kol 4. novem­bra, si už vyžia­dal stov­ky až tisí­ce obe­tí. Desať­ti­sí­ce ľudí z oblas­ti bojov utiek­li do sused­né­ho Sudá­nu.

Gene­rál­ny tajom­ník OSN Antó­nio Guter­res minu­lý týž­deň vyzval na otvo­re­nie huma­ni­tár­nych kori­do­rov pre civi­lis­tov, kto­rých pos­tih­li boje. „Sme veľ­mi zne­po­ko­je­ní situ­áci­ou v Eti­ó­pii,” pove­dal gene­rál­ny tajom­ník novi­ná­rom v New Yor­ku. Záro­veň varo­val pred „dra­ma­tic­ký­mi huma­ni­tár­ny­mi dôsled­ka­mi, a to aj v sused­nom Sudá­ne”.

„Žia­da­me o úpl­né rešpek­to­va­nie medzi­ná­rod­né­ho huma­ni­tár­ne­ho prá­va,” dodal Guter­res, pod­ľa kto­ré­ho eti­óp­ske orgá­ny dote­raz nepri­jí­ma­li žiad­nu for­mu exter­nej mediá­cie.

Tig­raj­ci sú etni­kom, kto­ré tvo­rí asi päť per­cent eti­óp­ske­ho oby­va­teľ­stva. Dlhé roky mali v eti­óp­skej poli­ti­ke domi­nant­né posta­ve­nie. Ich vplyv zosla­bol, keď sa v roku 2018 dostal k moci Abiy Ahmed pochá­dza­jú­ci z naj­väč­šie­ho eti­óp­ske­ho etni­ka Oro­mo.