Belgicko zastavilo vývoz zbraní do Saudskej Arábie

Bel­gic­ká Štát­na rada zasta­vi­la plat­nosť 17 licen­cií na vývoz zbra­ní do Saud­skej Ará­bie. Infor­mo­va­la o tom tele­víz­na sta­ni­ca RTBF. Povo­le­nia na vývoz zbra­ní ude­lil v prie­be­hu decem­bra regi­onál­ny valón­sky pre­mi­ér Elio Di Rupo. Spo­loč­nos­ti Fab­ri­que Nati­ona­le Hers­tal, John Coc­ke­rill a Mecar mali na ich zákla­de pre­dať Saud­skej Ará­bii muní­ciu, zbra­ne malé­ho kalib­ru, ale aj súčas­ti obr­ne­ných vozi­diel.

Regi­onál­na valón­ska vlá­da svo­je roz­hod­nu­tie ospra­vedl­ňo­va­la tým, že zbra­ne a muní­cia sú urče­né pre čle­nov saud­sko­arab­skej krá­ľov­skej strá­že a národ­nej gar­dy zod­po­ve­da­jú­cej len za ochra­nu hra­níc a stra­te­gic­kých miest. Pod­ľa nej teda nema­lo dôjsť k poru­še­niu medzi­ná­rod­ných pred­pi­sov, kto­ré zaka­zu­jú dodáv­ky zbra­ní armá­de Saud­skej Ará­bie v súvis­los­ti s jej účas­ťou vo voj­ne v Jeme­ne.

Ako však upo­zor­ni­la RTBF, via­ce­ro paci­fis­tic­kých zdru­že­ní argu­men­tá­ciu valón­skej regi­onál­nej vlá­dy spo­chyb­ni­lo ako nedos­ta­toč­nú. Bel­gic­ká fede­rál­na Štát­na rada, kto­rá je naj­vyš­ším správ­nym súdom kra­ji­ny, napo­kon v pon­de­lok plat­nosť pred­met­ných licen­cií na vývoz zbra­ní zasta­vi­la, a to s okam­ži­tou plat­nos­ťou. Sta­lo sa tak aj v súvis­los­ti s podoz­re­nia­mi, týka­jú­ci­mi sa účas­ti saud­sko­arab­skej národ­nej gar­dy na ope­rá­ciách v zahra­ni­čí.