Asad s pomocou Ruska a Turecka pomaly dobýja Sýriu späť

Sýr­ske vlád­ne sily doby­li v stre­du mes­to Maar­rat an-Numán na juhu pro­vin­cie Idlib z rúk dži­há­dis­tov a ich spo­je­nec­kých povs­tal­cov. Mes­to ovlád­la armá­da po sied­mich rokoch, infor­mo­va­la agen­tú­ra AFP.

„Našim silám sa poda­ri­lo v minu­lých dňoch potla­čiť tero­riz­mus v mno­hých dedi­nách a mes­tách,” vrá­ta­ne Maar­ra­tu an-Numán, uvie­dol hovor­ca armá­dy.

AFP už v uto­rok s odvo­la­ním sa na sprá­vu mimo­vlád­nej orga­ni­zá­cie Sýr­ske pozo­ro­va­teľ­ské cen­trum pre ľud­ské prá­va (SOHR) so síd­lom v Bri­tá­nii napí­sa­la, že sýr­ski voja­ci vstú­pi­li do „povs­ta­lec­ké­ho mes­ta sym­bo­lic­ké­ho a stra­te­gic­ké­ho význa­mu v posled­nej veľ­kej opo­zič­nej baš­te v kra­ji­ne”. Mes­to je po mesia­coch ostre­ľo­va­nia pre­važ­ne opus­te­né, uvied­lo SOHR.

Mes­to Maar­rat an-Numán bolo v roku 2011 jed­ným z prvých miest v Idli­be, kto­ré povs­ta­lo pro­ti vlá­de v Damas­ku, a v nasle­du­jú­com roku ho ovlád­li povs­tal­ci boju­jú­ci pro­ti vlá­de Bašá­ra Asa­da.
Desať­ti­sí­ce civi­lis­tov ušli pred postu­pom sýr­skej armá­dy – väč­ši­nou do oblas­tí neďa­le­ko hra­níc s Turec­kom. Vlád­ne sily, kto­ré v súčas­nos­ti kon­tro­lu­jú 70 per­cent Sýrie, opa­ko­va­ne vyhla­su­jú, že chcú opä­tov­ne ovlád­nuť celú kra­ji­nu vrá­ta­ne Idli­bu.

Občian­ska voj­na si dote­raz vyžia­da­la viac ako 380.000 ľud­ských živo­tov a viac ako polo­vi­ca oby­va­teľ­stva Sýrie muse­la opus­tiť svo­je domo­vy, odke­dy vypu­kol kon­flikt po bru­tál­nom potla­če­ní pro­ti­vlád­nych pro­tes­tov v roku 2011.

Asa­dov vlád­ny režim pod­po­ru­je naj­mä Rus­ko a Turec­ko, kto­rí v oblas­ti majú aj svo­jich voja­kov. Do bojov sa zapá­ja­li aj ozb­ro­jen­ci napo­je­ní aj na Irán, čo bola stra­té­gia Ame­ri­čan­mi zabi­té­ho gene­rá­la Kas­sé­ma Solej­má­ni­ho.

Naopak povs­tal­cov pod­po­ru­jú USA a Saud­ská Ará­bia, no časť z nich sa v boji pro­ti Asa­do­vi spo­ji­la s radi­kál­nym Islam­ským štá­tom, čo zna­me­na­lo, že stra­ti­li ich pod­po­ru.