Armádny špeciál doviezol z Číny 150 000 rýchlotestov. Do Čiech

Čes­ký vojen­ský špe­ciál sa po dvoch dňoch vrá­til z Číny. Armád­ny Air­bus dovie­zol 150 000 tisíc rých­lo­tes­tov na prí­tom­nosť koro­na­ví­ru­su v tele. Vlá­da Čes­kej repub­li­ky vysla­la lie­tad­lo v pon­de­lok ráno.

„Voja­ci odve­zú 146 kra­bíc s rých­lo­tes­ta­mi do skla­dov Štát­nych hmot­ných rezerv v Sedl­ča­noch, odtiaľ sa roz­ve­zú rých­lo po celej repub­li­ke,” kon­šta­to­val v noci čes­ký minis­ter obra­ny Lubo­mír Met­nar (ANO).

Ako dodal minis­ter vnút­ra Jan Hamá­ček, tak Česi majú v Číne aktu­ál­ne na skla­doch 30 mili­ó­nov rúšok, šesť mili­ó­nov res­pi­rá­to­rov, 250 tisíc ochran­ných oble­kov.

Na dopra­vu chcú využiť NATO

Minis­ter obra­ny Met­nar záro­veň avi­zo­val, že z Číny sa budú sna­žiť doviezť ove­ľa viac zdra­vot­níc­ke­ho mate­riá­lu pro­stred­níc­tvom prog­ra­mu NATO – SALIS (Stra­te­gic Air­lift Inter­na­ti­onal Solu­ti­on).

To je medzi­ná­rod­ný prog­ram, kedy si Alian­cia zazm­luv­ni­la via­ce­ro letec­kých spo­loč­nos­tí pre pre­pra­vu nákla­du. Jed­nou zo spo­loč­nos­tí je naprí­klad Anto­nov Air­li­nes, kto­ré majú k dis­po­zí­cii naj­väč­šie doprav­né lie­tad­lo na sve­te AN-124. „Chce­me využiť zazm­lu­ve­né hodi­ny vrám­ci prog­ra­mu SALIS. Detai­ly inten­zív­ne rie­ši­me