Americký viceprezident v Iraku chlácholil Kurdov a rozdával moriaka

Ame­ric­ký vicep­re­zi­dent Mike Pen­ce nav­ští­vil neoh­lá­se­ne Irak. Nav­ští­vil tam ame­ric­ké jed­not­ky, ale v prvom rade osob­ne chcel vyjad­riť Kur­dom pod­po­ru zo stra­ny USA. Jeho náv­šte­va i roko­va­nie s Kurd­ský­mi pred­sta­vi­teľ­mi priš­la iba päť týž­dňov po tom, čo pre­zi­dent USA po doho­de s Turec­kom zane­chal Kur­dov v Sýrii a tí sa dosta­li pod turec­kú paľ­bu a muse­li sa stiah­nuť z vlast­né­ho úze­mia. Turec­ko poža­du­je vytvo­riť 30 kilo­met­rov širo­kú náraz­ní­ko­vú zónu pop­ri sýr­sko-turec­kých hra­ni­ciach, kde býva­jú pre­važ­ne Kur­di. Tí žijú aj na seve­re Ira­ku a juho­zá­pa­de Turec­ka.

Pen­ce sa v Irac­kom mes­te Irbil stre­tol s pre­zi­den­tom auto­nóm­nej oblas­ti Irac­ký Kur­dis­tan Nečir­va­nom Bar­zá­nim. Pod­ľa úra­du vicep­re­zi­den­ta bolo cie­ľom ubez­pe­čiť irac­kých Kur­dov o pre­tr­vá­va­jú­com spo­jenc­tve s USA. „Som rád, že v mene pre­zi­den­ta USA môžem uis­tiť o pev­nom spo­jenc­tve medzi nami a Kurd­ským náro­dom,” vyhlá­sil Pen­ce.

Pred­tým na základ­ni Al-Asad si vypo­čul detai­ly ope­rá­cie, pri kto­rej USA zabi­li vod­cu Islam­ské­ho štá­tu Abu Bakr al-Bag­dá­di­ho. Pen­ce záro­veň aj tele­fo­nic­ky hovo­ril s irac­kým pre­mi­é­rom Adel Abdu­lom Mah­di­ím.

Na prí­sne strá­že­nej slu­žob­nej ces­te vicep­re­zi­den­ta spre­vá­dza­la aj jeho man­žel­ka. Spo­lu potom na základ­ni roz­dá­va­li peče­né­ho moria­ka. Ame­ric­kí pre­zi­den­ti, či vicep­re­zi­den­ti už tra­dič­ne nav­šte­vu­jú voja­kov v bojo­vých zónach v obdo­bí ame­ric­ké­ho sviat­ku Vďa­ky­vzda­nia, kto­rý pri­pa­dá na posled­ný novem­bro­vý štvr­tok.

Pen­ce zachra­ňu­je Trum­pa

V prie­be­hu mesia­ca je to už dru­há ces­ta vicep­re­zi­den­ta na blíz­ky východ. V októb­ri v Anka­re spo­lu s turec­kým pre­zi­den­tom Rece­pom Tay­y­ip Erdo­ğa­nom doha­do­val zasta­ve­nie vojen­skej ofen­zí­vy v Sýrii pro­ti Kur­dom a pod­mien­ky prí­me­ria.

Po turec­kom úto­ku taz­va­nú náraz­ní­ko­vú zónu ovlá­da­jú sýr­ske vlád­ne sily pre­zi­den­ta Baša­ra al-Asa­da v koalí­cii s rus­ký­mi jed­not­ka­mi. Úze­mie dovte­dy ovlá­da­né Kurd­mi nema­la cen­trál­na Asa­do­va vlá­da po kon­tro­lou nie­koľ­ko rokov. Prá­ve po stia­hnu­tí ame­ric­kých jed­no­tiek na prí­kaz Trum­pa, turec­kom úto­ku sa Asa­do­vi spo­lu s rus­ký­mi „porad­ca­mi” poda­ri­lo zno­vu obsa­diť seve­ro­zá­pad­nú časť Sýrie.

Ame­ric­kí komen­tá­to­ri tvr­dia, že vicep­re­zi­dent je v posled­nom čase aktív­ny naj­mä v zahra­nič­nej poli­ti­ke, aby sa pred blí­žia­ci­mi ame­ric­kým voľ­ba­mi viac pro­fi­lo­val ako odbor­ník na bez­peč­nosť a obra­nu, ale naj­mä aby odpú­tal pozor­nosť od pre­zi­den­ta Donal­da Trum­pa, kto­rý doma čelí odvo­lá­va­niu kvô­li tele­fo­ná­tu s ukra­jin­ským pre­zi­den­tom. V ňom totiž žia­dal, aby výme­nou za vojen­skú pomoc Ukra­ji­ne zača­li vyšet­ro­vať syna dem­ko­ra­tic­ké­ho kan­di­dá­ta na pre­zi­den­ta Joe Bide­na. Demok­ra­ti v tom vidia zne­uži­tie prá­vo­mo­ci verej­né­ho čini­te­ľa.