Americký dron v Líbyi zostrelila zrejme ruská raketa

Ame­ric­ká vlá­da si mys­lí, že dron, kto­rý stra­ti­li v Lýbii kon­com novem­bra, zostre­li­la rus­ká rake­ta pro­ti­vzduš­nej obra­ny (PVO). Bez ďal­ších pod­rob­nos­tí o tom infor­mo­va­la agen­tú­ra Reuters s odvo­la­ním sa na vele­nie ame­ric­kých síl v Afri­ke.

Ame­ri­ča­nia záro­veň poža­du­jú, aby im vyda­li vrak zostre­le­né­ho pozor­va­cie­ho dro­nu, kto­rý stra­ti­li 65 kilo­met­rov juho­vý­chod­ne od Tri­po­li­su nad mes­tom Tar­hu­na.

Pod­ľa ame­ric­kých pred­sta­vi­te­ľov rus­kí žold­nie­ri pôso­bia v Lýbyi na stra­ne vycho­do­lý­bij­ské­ho mar­ša­la Cha­li­fa Haf­ta­ra. Ten sa sna­ží obsa­diť hlav­né mes­to Tri­po­lis, kde síd­li medzi­ná­rod­ne uzna­ná Vlá­da vzá­jom­né­ho poro­zu­me­nia.  Naopak Haf­ta­ro­vu vlá­du i armá­du medzi­ná­rod­né spo­lo­čen­stvo neuz­ná­va.

Ame­ric­ký gene­rál Step­hen Town­send pod­ľa agen­tú­ry Reuters uvie­dol, že „ope­rá­to­ri PVO prav­de­po­dob­ne neve­de­li o tom, že strie­ľa­jú na ame­ric­ké bez­pi­lot­né lie­tad­lo.” Ako ďalej dodal gene­rál, tak teraz už Haf­ta­ro­vi voja­ci vedia, komu pat­rí, no i tak lie­tad­lo odmie­ta­jú vydať. „Tvr­dia, že neve­dia, kde je. Tomu vôbec neve­rím,” dodal gene­rál Town­send.

Was­hing­ton už skôr uvie­dol, že v Haf­ta­ro­vej Lýbij­skej národ­nej armá­de pôso­bia aj rus­kí žold­nie­ri. Mos­kva aké­koľ­vek ofi­ciál­ne anga­žo­va­nie sa v lýbij­skom kon­flik­te odmie­ta. Haf­ta­ra ofi­ciál­ne pod­po­ru­je Egypt a Spo­je­né arab­ské emi­rá­ty. Jeho cie­ľom je „vytr­hnúť Lýbiu z rúk isla­mis­tic­kej vlá­dy.”

Vojen­ský porad­ca ofi­ciál­nej vlá­dy Moham­med Ali Abdal­lah pod­ľa agen­tú­ry kon­šta­to­val, že Haf­ta­ro­va armá­da nemá tech­nic­ké schop­nos­ti zostre­liť ame­ric­ký dron v takej výš­ke. „Iba Rusi sú toho schop­ní a prá­ve oni boli v oblas­ti, kde bol dron zostre­le­ný,” dodal Ali Abdal­lah s tým, že pod­ľa neho rus­ká stra­na požia­da­la Haf­ta­ra, aby pre­vzal zod­po­ved­nosť za zostre­le­nie, hoci na to nema­li vojen­ské pros­tried­ky.

Od roku 2015 je Líbya roz­de­le­ná medzi dve vlá­dy, jed­nu so síd­lom v Tri­po­li­se a dru­hú na výcho­de kra­ji­ny. Sily lojál­ne k východ­nej vlá­de sa od aprí­la sna­žia zís­kať kon­tro­lu nad hlav­ným mes­tom. V sep­tem­bri ame­ric­ká armá­da vyhlá­si­la, že vyko­na­la nie­koľ­ko letec­kých úde­rov pro­ti sku­pi­ne islam­ských štá­tov v Líbyi a zabi­la viac ako 40 mili­tan­tov.

V Líbyi sú nepo­ko­je od roku 2011, kedy medzi­ná­rod­ná vojen­ská koalí­cia pomoh­la povs­tal­com zvr­hnúť dlho­roč­né­ho auto­k­ra­ta Muam­ma­ra Kad­dá­fí­ho. Islam­skí extré­mis­ti využi­li cha­os na roz­ší­re­nie svoj­ho dosa­hu v kra­ji­ne.

Zdroj:Reuters