Americkí vojaci sa údajne už začali sťahovať z Afganistanu

Blí­žia­ce sa pre­zi­dent­ské voľ­by v USA urých­ľu­jú sťa­ho­va­nie voja­kov z Afga­nis­ta­nu. Tí sa pod­ľa zdro­jov agen­tú­ry AP už zača­li pri­pra­vo­vať na odsun. Stia­hnu­tie voja­kov z Afga­nis­ta­nu a Ira­ku bol po múre s Mexi­kom jed­ným z hlav­ných pred­vo­leb­ných sľu­bov aktu­ál­ne­ho pre­zi­den­ta USA Donal­da Trum­pa.

Pod­ľa AP ide o prvú fázu odsu­nu, kto­rý sa má usku­toč­niť na zákla­de nedáv­no pod­pí­sa­nej doho­dy medzi USA a afgan­ským mili­tant­ným hnu­tím Tali­ban. Cito­va­ný zdroj pod­ľa AP uvie­dol, že Afga­nis­tan zača­li opúš­ťať stov­ky prí­sluš­ní­kov armá­dy USA. Odchod toh­to počtu bol vopred plá­no­va­ný, avšak v súla­de s doho­dou medzi USA a Tali­ba­nom už odchá­dza­jú­cich voja­kov nena­hra­dia nové posi­ly.

Spo­je­né štá­ty pod­pí­sa­li 29. feb­ru­ára s afgan­ským mili­tant­ným hnu­tím Tali­ban doho­du o prí­me­rí, kto­rá zahŕňa stia­hnu­tie ame­ric­kých jed­no­tiek z Afga­nis­ta­nu. Doho­da by mala viesť k dia­ló­gu medzi vlá­dou v Kábu­le a Tali­ba­nom. Tie­to mie­ro­vé roko­va­nia by sa pod­ľa AP mali začať v dnes – v uto­rok v nór­skom Osle.

Odsun ame­ric­kých voj­sk z Afga­nis­ta­nu sa mal začať desať dní po pod­pi­se doho­dy medzi USA a Tali­ba­nom. Minis­ter obra­ny USA Mark Esper už 2. mar­ca avi­zo­val, že dal súhlas na začia­tok odsu­nu.

Počet ame­ric­kých voja­kov by sa mal v prvej fáze zní­žiť z pri­bliž­ne 13.000 na 8 600. Po dosia­hnu­tí toh­to sta­vu sa zhod­no­tí, aký má odsun vplyv na bez­peč­nost­nú situ­áciu v Afga­nis­ta­ne. Ak bude táto situ­ácia priaz­ni­vá, všet­ci ame­ric­kí voja­ci by mali z Afga­nis­ta­nu odísť v prie­be­hu 14 mesia­cov.