Americká armáda uzavrela dve základne na Okinave v dôsledku šíriacej sa nákazy

Ame­ric­ká armá­da uzav­re­la dve základ­ne na japon­skom ostro­ve Oki­na­va v dôsled­ku desia­tok nových prí­pa­dov náka­zy koro­na­ví­ru­som. Miest­ne úra­dy reak­ciu armá­dy kri­ti­zu­jú, infor­mo­va­la v pon­de­lok agen­tú­ra AFP.

Armá­da zavied­la opat­re­nia s cie­ľom spo­ma­liť šíre­nie náka­zy aj na ďal­ších sied­mich základ­niach v oblas­ti, potvr­dil hovor­ca ame­ric­kej námor­nej pecho­ty.

Na Oki­na­ve sa nachá­dza viac ako polo­vi­ca z pri­bliž­ne 50.000 ame­ric­kých voja­kov umiest­ne­ných v Japon­sku na zákla­de dvoj­stran­nej doho­dy.

Naj­sil­nej­šie je pos­ti­hnu­tá Letec­ká základ­ňa námor­nej pecho­ty Futen­ma a základ­ňa Camp Han­sen. Základ­ne dosiaľ zazna­me­na­li 95 prí­pa­dov infek­cie koro­na­ví­ru­som, z kto­rých 32 vlá­da pre­fek­tú­ry Oki­na­va potvr­di­la v pon­de­lok vo Futen­me.

V tých­to dvoch zaria­de­niach pla­tia najp­rís­nej­šie pra­vid­lá. Nie je do nich dovo­le­né vstú­piť ani z nich odísť.

Mier­nej­šie pra­vid­lá pla­tia aj na ďal­ších základ­niach v oblas­ti.

Prí­tom­nosť ame­ric­kých voja­kov na Oki­na­ve je pred­me­tom dlho­do­bé­ho spo­ru s miest­ny­mi oby­va­teľ­mi. Tí sťa­žu­jú na zne­čis­te­nie život­né­ho pro­stre­dia, hluk a kri­mi­na­li­tu. Sú aj pro­ti plá­no­va­né­mu pre­miest­ne­niu základ­ne Futen­ma zo súčas­né­ho mies­ta do menej obý­va­nej oblas­ti na východ­nom pobre­ží ostro­va.

Olej do ohňa pri­lie­va náka­za šíria­ca sa na ame­ric­kých základ­niach. Oki­nav­ský guver­nér Den­ny Tama­ki v sobo­tu uvie­dol, že je „šoko­va­ný” počtom prí­pa­dov.

Tama­ki dodal, že požia­dal ame­ric­kú armá­du, aby poza­sta­vi­la pra­vi­del­nú rotá­ciu voja­kov a sprís­ni­la epi­de­mi­olo­gic­ké opat­re­nia.

Naďa­lej nie je jas­né, ako sa náka­za na základ­ne dosta­la.

Zdroj:Tasr