Americká armáda zaplatí dva milióny dolárov, aby ženy mohli cikať

Ame­ric­ké námor­níc­tvo inves­to­va­lo mili­ón dolá­rov do zaria­de­ní a uni­fo­riem vďa­ka kto­rým si pilot môže uľa­viť počas letu – a chce minúť ďal­šie dva mili­ó­ny dolá­rov, aby sa moh­li počas letu vyci­kať aj ženy počas via­ce­rých hodín strá­ve­ných v kok­pi­te.

Prob­lém je, že letec­ké uni­for­my boli navr­hnu­té pre mužov a pre ženy v intím­nych par­tiách nie je dosť mies­ta a pohodl­ný prí­stup.

Z his­to­ric­ké­ho hľa­dis­ka mož­nos­ti rie­še­nia zahŕňa­li nose­nie plien­ky počas letu a cvi­če­nie „tak­tic­kej dehyd­ra­tá­cie“, aby sa zní­ži­la potre­ba. Toto rie­še­nie však spô­so­bo­va­lo boles­ti hla­vy a vied­lo k ďal­ším prob­lé­mom.

Hovor­ca námor­ných letec­kých síl Ron Flan­ders, pove­dal, že námor­níc­tvo chce poskyt­núť vyba­ve­nie všet­kým pilo­tom či už muž­ským ale­bo žen­ským.

„Pre ten­to pro­dukt exis­tu­jú rodo­vo špe­ci­fic­ké roz­die­ly a my sme v pro­ce­se obsta­rá­va­nia oboch dizaj­nov,” uvie­dol vo vyhlá­se­ní Flan­ders.

Letec­tvo naku­pu­je nový prí­stroj po 5000 dolá­rov za kus. Pod­ľa výrob­cu je „handsf­ree.” Muži cika­jú do pohá­ri­ka a ženy do savej pod­lož­ky. Pum­pa potom pre­čer­pá­va môže do rezer­vo­á­ra.

„Nie­kto­rí čle­no­via posád­ky už boli s tým­to zaria­de­ním vyba­ve­ní. Nie­kto­rí však nech­cú s ním lie­tať a vybra­li si iný typ na zber moču,” dodal Faln­ders.

Námor­níc­tvo chce inves­to­vať ďal­šie dva mili­ó­ny dolá­rov na dokon­če­nie náku­pu.