Americká armáda má novú jadrovú zbraň. Volá sa nudne W76‑2

Kým Rus­ko má Satan či Sar­mat, USA si na mená ató­mo­vých zbra­ní až tak nepo­tr­pia. Ame­ric­ká armá­da v uto­rok ozná­mi­la, že uvied­la do svoj­ho arze­ná­lu novú jad­ro­vú zbraň. Rake­tu dlhé­ho dole­tu by malo byť mož­né odpa­ľo­vať z pono­riek, píše agen­tú­ra AP.

Ide o prvý prí­ras­tok do ame­ric­ké­ho nuk­le­ár­ne­ho arze­ná­lu za nie­koľ­ko desať­ro­čí a odklon od poli­ti­ky zni­žo­va­nia závis­los­ti od jad­ro­vých zbra­ní, kto­rý pre­sa­dzo­va­la admi­ni­stra­tí­va pre­doš­lé­ho pre­zi­den­ta USA Barac­ka Oba­mu.

Pen­ta­gón ubez­pe­čil, že nová zbraň zvý­ši bez­peč­nosť Spo­je­ných štá­tov a zní­ži prav­de­po­dob­nosť nuk­le­ár­ne­ho kon­flik­tu. Kri­ti­ci z radov Demok­ra­tic­kej stra­ny naopak tvr­dia, že ide o „nebez­pe­čen­stvo, kto­ré zvý­ši prav­de­po­dob­nosť kon­flik­tu”. Nová jad­ro­vá hla­vi­ca nesie ozna­če­nie W76‑2. Niesť by ju mali balis­tic­ké stre­ly Tri­dent II. Jad­ro­vá zbraň je modi­fi­ká­ci­ou už exis­tu­jú­cej zbra­ne W‑76. Cel­ko­vý počet ame­ric­kých jad­ro­vých zbra­ní sa pre­to nezvý­ši.

Jej sila by mala byť pri­bliž­ne tre­ti­no­vá v porov­na­ní s bom­bou zho­de­nou na Hiro­ši­mu počas dru­hej sve­to­vej voj­ny.

S roz­ší­re­ním ame­ric­ké­ho jad­ro­vé­ho arze­ná­lu o zbra­ne s niž­šou výbuš­nou silou počí­ta už doku­ment o sta­ve jad­ro­vých síl, kto­rý v roku 2018 pri­pra­vi­la admi­ni­stra­tí­va pre­zi­den­ta Donal­da Trum­pa.

Rus­ká armá­da nahra­dí rake­ty Satan ešte nov­ší­mi Sar­mat­mi. Čítaj­te tu.

Zdroj:TASR