Američania vyzdvihli telá z havarovaného lietadla v Afghanistane

Ame­ric­ké sily na vrtuľ­ní­koch v uto­rok vyz­dvih­li z tro­siek hava­ro­va­né­ho vojen­ské­ho lie­tad­la ostat­ky čle­nov jeho posád­ky. Bom­bar­dier E‑11A, pou­ží­va­ný na vojen­skú komu­ni­ká­ciu, hava­ro­val v pon­de­lok poobe­de na výcho­de Afga­nis­ta­nu v oblas­ti ovlá­da­nej radi­kál­nym hnu­tím Tali­ban.

Ame­ric­ké vrtuľ­ní­ky pri­stá­li na mies­te neho­dy nie­koľ­ko hodín po tom, ako afgan­ské sily sna­žia­ce sa dostať k vra­ku muse­li odra­ziť útok povs­tal­cov, infor­mo­va­la tla­čo­vá agen­tú­ra AFP s odvo­la­ním sa na šéfa polí­cie v pro­vin­cii Ghaz­ní.

Ame­ric­kí čini­te­lia utor­ko­vú ope­rá­ciu bez­pro­stred­ne nepo­tvr­di­li ani neko­men­to­va­li. Nezve­rej­ni­li ani to, koľ­ko osôb bolo v čase havá­rie na palu­be lie­tad­la.

Miest­ne úra­dy potvr­di­li prie­beh ope­rá­cie s tým, že Ame­ri­ča­nia vyz­dvih­li z vra­ku naj­me­nej dve telá. Pen­ta­gón medzi­tým potvr­dil, že hava­ro­va­né lie­tad­lo pat­ri­lo ame­ric­kým vzduš­ným silám, odmie­tol však vyhlá­se­nie Tali­ba­nu, že lie­tad­lo zostre­li­li fun­da­men­ta­lis­ti z toh­to isla­mis­tic­ké­ho hnu­tia.

Havá­rie vojen­ských lie­ta­diel, naj­mä vrtuľ­ní­kov, sú v Afga­nis­ta­ne čas­té; čias­toč­ne k tomu pris­pie­va tamoj­šie nehos­tin­né poča­sie, ako aj zlý tech­nic­ký stav stro­jov miest­nych síl.

Inci­dent sa stal v čase, keď Was­hing­ton a Tali­ban pokra­ču­jú v spo­re o mož­nú doho­du, na zákla­de kto­rej by sa ame­ric­kí voja­ci zača­li sťa­ho­vať z Afga­nis­ta­nu výme­nou za bez­peč­nost­né záru­ky.

Obe stra­ny vyjed­ná­va­jú už rok, pri­čom vla­ni v sep­tem­bri už tak­mer dospe­li ku kon­sen­zu, avšak ame­ric­ký pre­zi­dent Donald Trump vla­ni v sep­tem­bri náh­le vyhlá­sil, že ten­to pro­ces je „mŕt­vy” a odvo­lá­val sa pri tom na nási­lie Tali­ba­nu.

Zdroj:TASR