Američania stratili dron v Líbyi nad Tripolisom

Ame­ric­ká vlá­da ozná­mi­la, že vo štvr­tok stra­ti­la neozb­ro­je­né vojen­ské bez­pi­lot­né lie­tad­lo nad mes­tom Tri­po­lis. Pod­ľa ame­ric­ké­ho vele­nia je diaľ­ko­vo pilo­to­va­né lie­tad­lo súčas­ťou ope­rá­cie vyko­ná­va­nej v Líbyi s cie­ľom vyhod­no­tiť bez­peč­nosť oblas­ti a sle­do­vať násil­nú extré­mis­tic­kú čin­nosť. Tri­po­lis je už nie­koľ­ko mesia­cov dejis­kom bojov medzi znep­ria­te­le­ný­mi stra­na­mi.

Od roku 2015 je Líbya roz­de­le­ná medzi dve vlá­dy, jed­nu so síd­lom v Tri­po­li­se a dru­hú na výcho­de kra­ji­ny. Sily lojál­ne k východ­nej vlá­de sa od aprí­la sna­žia zís­kať kon­tro­lu nad hlav­ným mes­tom. V sep­tem­bri ame­ric­ká armá­da vyhlá­si­la, že vyko­na­la nie­koľ­ko letec­kých úde­rov pro­ti sku­pi­ne islam­ských štá­tov v Líbyi a zabi­la viac ako 40 mili­tan­tov.

V Líbyi sú nepo­ko­je od roku 2011, kedy medzi­ná­rod­ná vojen­ská koalí­cia pomoh­la povs­tal­com zvr­hnúť dlho­roč­né­ho auto­k­ra­ta Moam­ma­ra Kad­dá­fí­ho. Islam­skí extré­mis­ti využi­li cha­os na roz­ší­re­nie svoj­ho dosa­hu v kra­ji­ne.

Zdroj:Foxnews, TASR