Američania presuvajú vojakov a lietadlá na Cyprus

Spo­je­né štá­ty pre­sú­va­jú letec­kú tech­ni­ku na Cyp­rus pre prí­pad, že by bolo potreb­né eva­ku­ovať Ame­ri­ča­nov z blíz­ko­vý­chod­né­ho regi­ó­nu. Infor­mo­val o tom vo štvr­tok gréc­ky den­ník Kat­hi­me­ri­ni, kto­ré­ho sprá­vu pre­vza­la tla­čo­vá agen­tú­ra DPA.

Pre oba­vy z roz­pú­ta­nia kon­flik­tu s Irá­nom vyslal Was­hing­ton na Cyp­rus v juho­vý­chod­nom Stre­do­mo­rí vrtuľ­ní­ky typov Chi­no­ok a Black Hawk, ako aj lie­tad­lá C‑130. Cyper­ský minis­ter zahra­nič­ných vecí Nikos Chris­to­du­li­dis ešte v stre­du ozná­mil, že jeho kra­ji­na súhla­si­la s umiest­ne­ním ame­ric­kej jed­not­ky s úlo­ha­mi, kto­ré opí­sal ako huma­ni­tár­nu misiu.

Cyp­rus slú­žil ako cen­trum pre maso­vú eva­ku­áciu už v roku 2006, keď pri­bliž­ne 150.000 obča­nov západ­ných kra­jín pre­sú­va­li do bez­pe­čia v súvis­los­ti s kon­flik­tom v Liba­no­ne.

Irán­ske revo­luč­né gar­dy vypá­li­li v stre­du v sko­rých ran­ných hodi­nách miest­ne­ho času rake­ty na dve základ­ne v irac­kých pro­vin­ciách Anbár a Arbíl, kde sa nachá­dza­jú prí­sluš­ní­ci ame­ric­kých a spo­je­nec­kých ozb­ro­je­ných síl. Boli odve­tou za minu­lo­týž­dňo­vé zabi­tie irán­ske­ho gene­rál­ma­jo­ra Káse­ma Solej­má­ní­ho ame­ric­kou armá­dou v Ira­ku.