Američania potvrdili, že zrútené lietadlo v Afganistane patrí im

Letectvo USA priznalo, že sa v Afganistane zrútilo americké lietadlo

Spo­je­né štá­ty v pon­de­lok potvr­di­li, že lie­tad­lo, kto­ré sa pred­tým zrú­ti­lo v Afga­nis­ta­ne pat­ri­lo ame­ric­kým vzduš­ným silám. Infor­mo­val o tom den­ník Stars and Stri­pes.

Náčel­ník gene­rál­ne­ho štá­bu ame­ric­ké­ho vojen­ské­ho letec­tva gene­rál David Gold­fe­in uvie­dol, že išlo o ame­ric­ké pries­kum­né lie­tad­lo typu Bom­bar­dier E‑11A. „Zdá sa, že sme stra­ti­li lie­tad­lo. O osu­de posád­ky nič nevie­me,” pove­dal Gold­fe­in na tla­čo­vej kon­fe­ren­cii vo Was­hing­to­ne.

Lie­tad­lo sa zrú­ti­lo pri­bliž­ne o 13.10. h miest­ne­ho času (09.30 h SEČ) v pro­vin­cii Ghaz­ní zhru­ba 130 kilo­met­rov juho­zá­pad­ne od afgan­skej met­ro­po­ly Kábul.

K zod­po­ved­nos­ti za jeho zostre­le­nie sa sa násled­ne pri­hlá­si­lo afgan­ské mili­tant­né hnu­tie Tali­ban. USA však uvied­li, že lie­tad­lo prav­de­po­dob­ne zostre­le­né nebo­lo.

Zdroj:TASR