Američania opäť začali bojovať proti Islamskému štátu

USA sa sna­žia pre­sved­čiť irac­kú vlá­du, že ich voja­kov stá­le potre­bu­je a nemô­že ich poslať preč. Ame­ric­ká armá­da totiž obno­vi­la ope­rá­cie pro­ti extré­mis­tom z takz­va­né­ho Islam­ské­ho štá­tu. Ozná­mi­la to vo štvr­tok agen­tú­ra AP s odvo­la­ním na vyjad­re­nia neme­no­va­ných ame­ric­kých pred­sta­vi­te­ľov.

Vzťa­hy medzi USA a Ira­kom sa zhor­ši­li po zabi­tí vyso­ko­po­sta­ve­né­ho irán­ske­ho gene­rá­la Káse­ma Solej­má­ní­ho, kto­rý zahy­nul 3. janu­ára pri úto­ku ame­ric­ké­ho dro­nu v Bag­da­de.

Irac­ký par­la­ment násled­ne 5. janu­ára schvá­lil uzne­se­nie, v kto­rom žia­da odchod ame­ric­kých voja­kov z kra­ji­ny. Irac­ký pre­mi­ér Ádil Abdal Mah­dí okrem toho požia­dal Was­hing­ton, aby vypra­co­val plán odsu­nu ame­ric­kých voj­sk z Ira­ku. Spo­je­né štá­ty však výzvy Bag­da­du odmiet­li.

Zhor­še­nie vzťa­hov vied­lo k poza­sta­ve­niu ope­rá­cii pro­ti Islam­ské­mu štá­tu v Ira­ku a tiež k pre­ru­še­niu výcvi­ku irac­kých síl. Neme­no­va­ný čini­teľ USA v stre­du pre AP uvie­dol, že sa už opäť obno­vi­li nie­kto­ré spo­loč­né ope­rá­cie ame­ric­kých a irac­kých síl. Je ich však stá­le menej, než ich bolo pred súčas­nou eska­lá­ci­ou napä­tia.
Pra­cu­je sa tiež na obno­ve­ní výcvi­ku irac­kých síl, k čomu by pod­ľa cito­va­né­ho zdro­ja malo zrej­me dôjsť už čosko­ro.
Na základ­niach v Ira­ku je roz­miest­ne­ných oko­lo 5200 ame­ric­kých voja­kov. Tvo­ria väč­ši­nu šir­šej koalí­cie, kto­rú v roku 2014 pozva­la do kra­ji­ny irac­ká vlá­da, aby pomoh­la v boji pro­ti dži­há­dis­tom z IS.