Amazon žiada súd o okamžité zastavenie miliardového biznisu pre Microsoft

Dva tech­no­lo­gic­ké gigan­ty sa stret­li na súde. Ama­zon totiž ofi­ciál­ne požia­dal súd, aby pred­bež­ným opat­re­ním poza­sta­vil miliar­do­vý obchod medzi Mir­co­sof­tom a ame­ris­kým minis­ter­stvom obra­ny. Mic­ro­soft totiž vyhral súťaž za desať miliárd dolá­rov na vybu­do­va­nie clou­do­vé­ho úlo­žis­ka pre Pen­ta­gon. Ama­zon ako pora­ze­ný v súťa­ži boju­je súd­nou ces­tou.

Ama­zon ešte v novem­bri podal fede­rál­nu žalo­bu na minis­ter­stvo obra­ny s tým, že v súťa­ži o desať­mi­liar­do­vý cloud nebo­la ich ponu­ka posu­dzo­va­ná spra­vod­li­vo.

Odka­zu­jú pri­tom na vyhlá­se­nia pre­zi­den­ta Donal­da Trum­pa, Ten nemá v lás­ke maji­te­ľa Ama­zo­nu Jef­fa Bez­o­sa, kto­rý okrem iné­ho vlast­ní aj den­ník Was­hing­ton Post, kto­rý tvrdo kri­ti­zu­je Trum­po­vu admi­ni­stra­tí­vu.

Ama­zon žia­da súd, aby pred­bež­ným opat­re­ním poza­sta­vil plne­nie zmlu­vy o Joint Enter­pri­se Defen­se Infras­truc­tu­re (JEDI) medzi Pen­ta­go­nom a Mic­ro­sof­tom.

Prek­va­pi­vý víťaz

Pod­ľa agen­tú­ry Reuters bol Ama­zon pova­žo­va­ný za favo­ri­ta na zís­ka­nie zákaz­ky, kto­rej cie­ľom je moder­ni­zá­cia zasta­ra­ných dáto­vých a komu­ni­kač­ných sys­té­mov ame­ric­kej armá­dy. Ama­zon už tie­to služ­by posky­tu­je CIA, pova­žu­je sa za povo­la­nej­šie­ho dodá­va­te­ľa a minis­ter­stvo obra­ny pod­ľa neho krok uro­bi­lo pod poli­tic­kým tla­kom.

Vojen­ský cloud chce­lo posky­to­vať dcér­ska spo­loč­nosť Ama­zo­nu – Ama­zon Web Ser­vi­ces (AWS). V októb­ri však Pen­ta­gon prek­va­pi­vo ozná­mil, že kon­trakt zís­kal Mic­ro­soft.

„AWS je výni­moč­ne skú­se­ná a kva­li­fi­ko­va­ná spo­loč­nosť na posky­to­va­nie špe­ciál­nej tech­no­ló­gie, kto­rú ame­ric­ká armá­da potre­bu­je a je naďa­lej odhod­la­ná pod­po­ro­vať úsi­lie moder­ni­zá­cie minis­ter­stva obra­ny,“ uvie­dol hovor­ca spo­loč­nos­ti AWS Drew Her­de­ner pre Next­gov.

O miliar­do­vom pro­jek­te Pen­ta­go­nu sme písa­li tu

Mic­ro­soft mlčí

Mic­ro­soft sa k vyjad­re­niu Ama­zo­nu zatiaľ nehod­lá vyjad­ro­vať. Pre spo­loč­nosť ide u kľú­čo­vú zmlu­vu za 10 miliárd dolá­rov. Refe­ren­cie od význam­né­ho kli­en­ta, akým je Pen­ta­gon, mu môžu pomôcť pri zís­ka­va­ní ďal­ších záka­ziek.