Amazon súdne napadol zmluvu Microsoftu na miliardový vojenský cloud

Ako avi­zo­val Amazon v prie­be­hu týžd­ňa, tak aj spra­vil. Obchod­no-tech­no­lo­gic­ký gigant žalu­je Pen­ta­gon kvô­li jeho roz­hod­nu­tiu pri­de­liť desať­roč­nú zákaz­ku na clou­do­vé služ­by za 10 miliárd dolá­rov Mic­ro­sof­tu. Ama­zon už tie­to služ­by posky­tu­je CIA, pova­žu­je sa za povo­la­nej­šie­ho dodá­va­te­ľa a minis­ter­stvo obra­ny pod­ľa neho krok uro­bi­lo pod poli­tic­kým tla­kom.

Pod­ľa Reuters bol Ama­zon pova­žo­va­ný za favo­ri­ta na zís­ka­nie zákaz­ky, kto­rej cie­ľom je moder­ni­zá­cia zasta­ra­ných dáto­vých a komu­ni­kač­ných sys­té­mov ame­ric­kej armá­dy. V októb­ri však Pen­ta­gon prek­va­pi­vo ozná­mil, že kon­trakt zís­kal Mic­ro­soft.

Vojen­ský cloud chce­lo posky­to­vať dcér­ska spo­loč­nosť Ama­zo­nu – Ama­zon Web Ser­vi­ces (AWS).

„AWS je výni­moč­ne skú­se­ná a kva­li­fi­ko­va­ná spo­loč­nosť na posky­to­va­nie špe­ciál­nej tech­no­ló­gie, kto­rú ame­ric­ká armá­da potre­bu­je a je naďa­lej odhod­la­ná pod­po­ro­vať úsi­lie moder­ni­zá­cie minis­ter­stva obra­ny,“ uvie­dol hovor­ca spo­loč­nos­ti AWS Drew Her­de­ner pre Next­gov.

Spo­loč­nosť Ama­zon pri poda­ní žalo­by je pre­sved­če­ná, že v roz­ho­do­va­ní o zákaz­ke hra­la úlo­hu poli­ti­ka. Ame­ric­ký pre­zi­dent Donald Trump mal v minu­los­ti opa­ko­va­ne výhra­dy k šéfo­vi Ama­zo­nu Jef­fo­vi Bez­o­so­vi. Ten vlast­ní okrem iné­ho den­ník The Was­hing­ton Post, kto­rý sa sta­via kri­tic­ky k Trum­pov­mu pre­zi­den­to­va­niu.

(O miliar­do­vom pro­jek­te Pen­ta­go­nu sme písa­li tu)

Mic­ro­soft mlčí

Mic­ro­soft sa k vyjad­re­niu Ama­zo­nu zatiaľ nehod­lá vyjad­ro­vať. Pre spo­loč­nosť ide u kľú­čo­vú zmlu­vu za 10 miliárd dolá­rov. Refe­ren­cie od význam­né­ho kli­en­ta, akým je Pen­ta­gon, mu môžu pomôcť pri zís­ka­va­ní ďal­ších záka­ziek. Vo finá­le ten­dra sa Mic­ro­soft stre­tol s kon­ku­renč­ným Ama­zo­nom, kto­rý bol spo­čiat­ku pova­žo­va­ný za favo­ri­ta, keď Pen­ta­gon v roku 2017 začal pod­rob­ne popi­so­vať svo­je požia­dav­ky na cloud. Ama­zon však poško­di­la žalo­ba od spo­loč­nos­ti Orac­le, kto­rá bola vylú­če­ná už v prvom kole.

Ama­zo­nu nemu­sel pomôcť ani fakt, že šéf spo­loč­nos­ti, Jeff Bez­os, vlast­ní novi­ny The Was­hing­ton Post, kto­ré opa­ko­va­ne kri­ti­zu­jú Trum­po­vu admi­ni­stra­tí­vu.