Amazon kritizuje Trumpa za sabotovanie 10 miliardovej zmluvy

Ama­zon dnes zve­rej­nil súd­ny doku­ment, v kto­rom nesú­hla­sí s roz­hod­nu­tím Pen­ta­go­nu pod­pí­sať 10 miliar­do­vý kon­trakt so spo­loč­nos­ťou Mic­ro­soft. Vo vyše 103 stra­no­vom doku­men­te sa vyhra­dzu­jú naj­mä voči pre­zi­den­to­vi Donal­dovi Trum­po­vi.

Počas roka pri­jí­mal Pen­ta­gon ponu­ky na clou­do­vé služ­by za 10 miliárd dolá­rov. V pro­jek­te ozna­čo­va­nom ako plán JEDI (Joint Enter­pri­se Defen­se Infras­truc­tu­re – Spo­loč­ná pod­ni­ko­vá obran­ná infra­štruk­tú­ra) sa Ama­zon Web Ser­vi­ces pova­žu­je za prie­kop­ní­ka. Minu­lý mesiac však v ten­dri zví­ťa­zi­la spo­loč­nosť Mic­ro­soft a Ama­zon napa­dol zmlu­vu na súde.

Pod­ľa zve­rej­ne­né­ho doku­men­tu mal ame­ric­ký pre­zi­dent pove­dať svoj­mu býva­lé­mu minis­tro­vi obra­ny, aby Ama­zon „vyra­di­li von z hry“.

Trump v minu­los­ti opa­ko­va­ne vyhlá­sil, že voči gene­rál­ne­mu ria­di­te­ľo­vi Ama­zo­nu cíti hlbo­kú zášť.

Ama­zon v doku­men­toch pre súd tak­tiež uvá­dza, že Trum­pov názor pria­mo ovplyv­nil Pen­ta­gon. „Minis­ter­stvo obra­ny sa odchy­ľo­va­lo od pra­vi­diel verej­né­ho obsta­rá­va­nia a vedo­me ale­bo pod­ve­do­me plni­lo požia­dav­ky svoj­ho šéfa na odmie­nu­tie prvo­tried­nej ponu­ky spo­loč­nos­ti AWS,“ uvá­dza Ama­zon v doku­men­te.

Spo­loč­nosť rov­na­ko zve­rej­ni­la via­ce­ré pri­po­mien­ky, kto­ré Trump pred­nie­sol na ich adre­su. Začiat­kom roka sa mal vyjad­riť, že cíti „via­ce­ré nedos­tat­ky týka­jú­ce sa zmlu­vy Ama­zo­nu s Pen­ta­go­nom“ a požia­dal minis­ter­stvo obra­ny, aby sa na zmlu­vu „veľ­mi pozor­ne pozre­lo”.

V staž­nos­ti sa ďalej uvá­dza, že minis­ter­stvo vyko­na­lo sériu zmien v zmluv­ných požia­dav­kách, aby pod­ľa Ama­zo­nu vytla­či­lo ich ponu­ku z obsta­rá­va­nia.

Ama­zo­nu nemu­sel v koneč­nom dôsled­ku pomôcť ani fakt, že šéf spo­loč­nos­ti, Jeff Bez­os, vlast­ní novi­ny The Was­hing­ton Post, kto­ré opa­ko­va­ne kri­ti­zu­jú Trum­po­vu admi­ni­stra­tí­vu.

Pod­ľa doku­men­tu je Donald Trump Bez­o­som doslo­va posad­nu­tý a moni­to­ru­je kaž­dé jeho dôle­ži­té roz­hod­nu­tie.

(O miliar­do­vom pro­jek­te Pen­ta­go­nu sme písa­li tu)