Ako v bojovej zóne. Nové fotografie z vnútra vyhoreného paneláku v Prešove

Polí­cia zve­rej­ni­la nové foto­gra­fie z vnút­ra vyho­re­né­ho pane­lá­ku v Pre­šo­ve na Muka­čev­skej uli­ci. Ten zho­rel v dôsled­ku výbu­chu ply­ny v pia­tok 6. decem­bra na polud­nie. Polí­cia už obvi­ni­la troch ľudí z trest­né­ho činu vše­obec­né­ho ohro­ze­nia. Ide o zástup­cov fir­my, kto­rá robi­la výko­po­vé prá­ce v oko­lí bytov­ky a s naj­väč­šou prav­de­po­dob­nos­ťou pre­sek­li ply­no­vé potru­bie.

V dôsled­ku výbu­chu a násled­né­ho požia­ra zahy­nu­lo s naj­väč­šou prav­de­po­dob­nos­ťou osem ľudí. Sedem obe­tí je potvr­de­ných, jed­na žena je stá­le nezvest­ná. Ani špe­cia­lis­ti jej telo zatiaľ nenaš­li.

Nové sním­ky z vnút­ra pane­lá­ku pri­po­mí­na­jú zábe­ry z voj­no­vých zón. Pane­lák pôso­bí ako po zása­hu bom­by, či delo­stre­lec­kých gra­ná­tov.

V dôsled­ku požia­ru doš­lo k úpl­né­mu kolap­su scho­dis­ka. Prá­ve pre to sa ľudia v pane­lá­ku nedo­ká­za­li dostať včas von.

V týchto miestach bolo kedysi schodisko.
V tých­to mies­tach bolo kedy­si scho­dis­ko.

Plyn vybu­chol v pia­tok na polud­nie v jed­nom z bytov v 12-pod­laž­nej bytov­ke. Hasi­či zasa­ho­va­li celú noc, požiar zlik­vi­do­va­li v sobo­tu ráno o ôsmej hodi­ne. Svo­je domo­vy muse­li opus­tiť oby­va­te­lia via­ce­rých oko­li­tých domov. Hase­nie kom­pli­ko­va­la naru­še­ná sta­ti­ka a spad­nu­té scho­dis­ko vo vyš­ších poscho­diach. Hasi­či tak bojo­va­li pro­ti ohňu iba z von­ku. Tam však kom­pli­ko­va­li prí­stup pane­ly, kto­ré tla­ko­vá vlna vystre­li­la na uli­cu.

Prí­či­nu požia­ru pod­ľa jeho slov rie­ši vyšet­ro­va­cí tím. „Urči­te bude súvi­sieť s pre­ráb­kou ply­nu,” skon­šta­to­val Goliaš. Ako pove­dal, prá­cu hasi­čom kom­pli­ko­va­lo par­ko­va­nie áut na síd­lis­ku. Rov­na­ko boli prob­lé­mom i sta­veb­né úpra­vy v dot­knu­tom byto­vom dome.

„So sta­veb­ný­mi úpra­va­mi na byto­vom dome v roku 2017 hasi­či nesú­hla­si­li. Boli tam poru­še­né nie­kto­ré pred­pi­sy. Moh­lo to spô­so­biť pád scho­dis­ka, cez kto­ré sme nemoh­li ľudí eva­ku­ovať,” zdô­raz­nil Goliaš.

Byto­vý dom je pod­ľa jeho slov odsú­de­ný na zánik. „Na mies­te sú od piat­ka veče­ra sta­ti­ci. Potre­bu­je­me zho­diť mini­mál­ne jed­no poscho­die, kto­ré ohro­zu­je ostat­né blo­ky a uvi­dí­me postup­ne ako níz­ko bude­me musieť ísť so zha­dzo­va­ním pod­la­ží,” vysvet­lil ria­di­teľ kraj­ských hasi­čov.

Sta­ti­ci už defi­ni­tív­ne roz­hod­li, že mini­mál­ne hor­né pod­la­žia budú musieť byť demon­to­va­né. Prav­de­po­dob­né je však kom­plet­né rozo­bra­nie pane­lá­ku. Vlast­ní­ci bytov na mimo­riad­nej schô­dzi už schvá­li­li, že súhla­sia s úpl­nou demon­tá­žou pane­lá­ku.

Vlá­da už na odstrá­ne­nie dôsled­kov vyčle­ni­la jeden mili­ón eur. Vo verej­nej zbier­ka sa ľudia vyzbie­ra­li sumou vyš­šou ako pol mili­ó­na eur. Ďal­šie penia­ze na pomoc pos­ti­hnu­tým vyčle­ňu­je aj samosprá­va – mes­tá, obce, či samo­správ­ne kra­je.

Zdroj:TASR, red