Ak by sme nekúpili stíhačky, ochrana vzdušného priestoru by nás vyšla 50 miliónov ročne

Ak by Slo­ven­sko nekú­pi­lo stí­ha­cie lie­tad­lá, o prá­cu by priš­li stov­ky ľudí a ochra­na vzduš­né­ho pries­to­ru by stá­la viac ako 50 mili­ó­nov eur roč­ne. Slo­ven­ská repub­li­ka by násled­ne iným ozb­ro­je­ným silám muse­la umož­niť využí­va­nie našich letísk. Jed­na­lo by sa o stra­tu našej obra­ny­schop­nos­ti aj suve­re­ni­ty na letis­kách.

Slo­ven­ske ozb­ro­je­né sily by stra­ti­li prak­tic­ky natrva­lo svo­ju pozí­ciu v ochra­ne vzduš­né­ho pries­to­ru, a to ako jeden z mála štá­tov v Euró­pe. Ide o nespo­chyb­ni­teľ­né fak­ty na zákla­de dôklad­ných odbor­ných ana­lýz. Minis­ter­stvo obra­ny SR sa pre­to dôraz­ne ohra­dzu­je voči media­li­zo­va­ným tvr­de­niam, kto­ré zazne­li v Rádiu Expres, že ochra­na vzduš­né­ho pries­to­ru spo­jen­ca­mi by daňo­vých poplat­ní­kov roč­ne stá­la „iba” 10 mili­ó­nov eur.

Rezort obra­ny záro­veň odmie­ta, aby obra­na a bez­peč­nosť Slo­ven­kej repub­li­ky a jej obča­nov, boli pred­me­tom poli­tic­ké­ho súbo­ja. Je abso­lút­ne vylú­če­né, aby ochra­na vzduš­né­ho pries­to­ru bola zabez­pe­če­ná iba 3D rádi­olo­ká­tor­mi, ako to tvr­dí jed­na z poli­tic­kých strán, kto­rá túto tému zne­uží­va klam­stva­mi. Ochra­na vzduš­né­ho pries­to­ru je kom­plex­ný sys­tém prv­kov, kto­ré sa neda­jú od seba odde­liť.

Je tiež dôle­ži­té pri­po­me­núť, že regi­ó­ny v oko­lí Slia­ča a Záho­ria (letis­ko Kuchy­ňa slú­ži okrem doprav­né­ho aj ako zálož­né letis­ko pre stí­ha­cie lie­tad­lá), sú vyslo­ve­ne navia­za­né na letec­ké základ­ne. Navy­še prí­tom­nosť voja­kov v tých­to loka­li­tách výraz­ne zvy­šu­je aj príj­my v oblas­ti ces­tov­né­ho ruchu, keď­že na letis­kách sa čas­to kona­jú medzi­ná­rod­né cvi­če­nia a vlast­né uby­to­va­cie kapa­ci­ty ozb­ro­je­ným silám nesta­čia.

Nákup za viac ako 1,5 miliar­dy eur

Nákup 14 stí­ha­čiek je naj­väč­ší jed­no­rá­zo­vý moder­ni­zač­ný pro­jekt v his­tó­rii samos­tat­né­ho Slo­ven­ska. Základ­ná zmlu­va za 800 mili­ó­nov dolá­rov zahŕňa nákup a údrž­bu naj­nov­šej ver­zie F‑16V Block 70/72 pre vzduš­né sily OS SR. Cel­ko­vá hod­no­ta zmlu­vy vrá­ta­ne výcvi­ku per­so­ná­lu, muní­cie a dvoj­roč­nej logis­tic­kej pomo­ci pred­sta­vu­je 1,59 miliar­dy eur.

MO SR sa aktu­ál­ne chys­tá zapla­tiť dru­hú splát­ku. Jej výš­ka je síce neve­rej­ná, no pod­ľa infor­má­cií Defen­ce News sa pohy­bu­je na úrov­ni oko­lo 500 mili­ó­nov eur. To pred­sta­vu­je zhru­ba 30 per­cent roč­né­ho roz­poč­tu MO SR.

O tom, kto bude nové slo­ven­ské stí­hač­ky pilo­to­vať sme písa­li tu.

Zdroj:MOSR