Afganský prezident ohlásil víťazstvo nad Islamským štátom

Afgán­sky pre­zi­dent Ašraf Gha­ní vyhlá­sil, že bez­peč­nost­né sily v jeho kra­ji­ne „vyma­za­li zo zem­ské­ho povr­chu” mili­tan­tov dži­há­dis­tic­kej orga­ni­zá­cie Islam­ský štát (IS). Pre­zi­den­tov výrok pri­šiel nie­koľ­ko hodín po tom, ako sa usku­toč­ni­la výme­na troch vyso­ko­po­sta­ve­ných líd­rov hnu­tia Tali­ban za dvo­j­icu väz­ne­ných pro­fe­so­rov z USA a Aus­trá­lie.

Počas uply­nu­lých týž­dňov sa vzda­lo afgán­skym vlád­nym silám vyše 600 bojov­ní­kov IS so svo­ji­mi rodi­na­mi. Vlá­da tvr­dí, že medzi väz­ne­ný­mi bojov­ník­mi tej­to extré­mis­tic­kej sku­pi­ny figu­ru­jú oso­by z Pakis­ta­nu, Tadži­kis­ta­nu, Uzbe­kis­ta­nu, Irá­nu, Azer­baj­dža­nu, Kazachs­ta­nu a Mal­dív.

Afgán­ska odnož Tali­ba­nu, kto­rá boju­je s IS aj vlá­dou o kon­tro­lu nad kra­ji­nou, však tvr­de­nie pre­zi­den­ta Gha­ní­ho spo­chyb­ni­la. Ofi­ciál­ny hovor­ca Tali­ba­nu Zabi­hul­láh Mudža­híd ozna­čil Gha­ní­ho výrok za „absurd­ný”. Pod­ľa neho sa o poráž­ku prí­sluš­ní­kov Islam­ské­ho štá­tu pri­či­nil prá­ve Tali­ban.

„Admi­ni­stra­tí­va v Kábu­le má nulo­vú úlo­hu pri poráž­ke IS a ľud pro­vin­cie Nan­gar­hár je toho sved­kom,” uvie­dol hovor­ca. Tali­ban momen­tál­ne kon­tro­lu­je viac úze­mia než kedy­koľ­vek pred­tým od invá­zie ame­ric­kých síl v roku 2001, a to vrá­ta­ne pro­vin­cie Nan­gar­hár.

Tá má dlhú spo­loč­nú hra­ni­cu s Pakis­ta­nom a roky slú­ži­la ako hlav­ná baš­ta IS v Afga­nis­ta­ne. Dži­há­dis­ti z nej plá­no­va­li pod­ni­ka­li bom­bo­vé úto­ky po celej kra­ji­ne, naj­mä v hlav­nom mes­te Kábul. Úto­ky boli zame­ra­né na cudzin­cov a men­ši­no­vú šiit­skú komu­ni­tu, pri­čom si vyžia­da­li stov­ky mŕt­vych.

Was­hing­ton v októb­ri 2019 ozná­mil, že vod­ca IS abú Bakr Bagh­dá­dí zahy­nul pri ope­rá­cii ame­ric­kých špe­ciál­nych síl na seve­ro­zá­pa­de Sýrie a IS tak osta­lo bez for­mál­ne­ho vede­nia.

Zdroj:TASR