Afganistan: Taliban za posledný týždeň zabil 291 príslušníkov bezpečnostných síl

Tak­mer 300 prí­sluš­ní­kov afgan­ských bez­peč­nost­ných síl zahy­nu­lo za uply­nu­lý týž­deň pri úto­koch mili­tant­né­ho hnu­tia Tali­ban. Uvie­dol to v pon­de­lok hovor­ca afgan­skej Rady národ­nej bez­peč­nos­ti Dža­víd Faj­sal, na kto­ré­ho sa odvo­la­la agen­tú­ra AFP.

Pod­ľa Faj­sa­la je Tali­ban za uply­nu­lý týž­deň zod­po­ved­ný za 422 úto­kov v 32 pro­vin­ciách, pri kto­rých zahy­nu­lo 291 prí­sluš­ní­kov bez­peč­nost­ných síl a ďal­ších 550 utr­pe­lo zra­ne­nia.

Hovor­ca tiež dodal, že to bol „naj­smr­teľ­nej­ší” týž­deň za 19 rokov kon­flik­tu v kra­ji­ne. Obvi­nil mili­tan­tov, že zin­ten­zív­ni­li úto­ky pred plá­no­va­ný­mi mie­ro­vý­mi roko­va­nia­mi, kto­ré by moh­li ukon­čiť voj­nu v Afga­nis­ta­ne.

Tali­ban však obvi­ne­nia z toľ­ké­ho počtu obe­tí odmie­ta. „Minu­lý týž­deň sme síce pod­nik­li neja­ké úto­ky, väč­ši­na z nich však bola ako obra­na,” pove­dal pre AFP hovor­ca hnu­tia Zabi­hul­láh Mudžá­hid a dodal, že „cie­ľom nepria­te­ľa je ohro­ziť mie­ro­vý pro­ces vyda­ním takých­to faloš­ných správ”.

Mie­ro­vé roko­va­nia by mali začať po dokon­če­ní výme­ny väz­ňov medzi boju­jú­ci­mi stra­na­mi. Na slo­bo­du sa by sa malo dostať pri­bliž­ne 5000 prí­sluš­ní­kov Tali­ba­nu výme­nou za 1000 zajat­cov, kto­rých zadr­žia­va­jú mili­tan­ti.

Vlá­da v Kábu­le zatiaľ pus­ti­la na slo­bo­du oko­lo 3000 čle­nov hnu­tia s prí­sľu­bom, že ostat­ní budú čosko­ro nasle­do­vať. Tali­ban uvie­dol, že hneď po pre­pus­te­ní všet­kých 5000 väz­ňov je pri­pra­ve­ný začať s roko­va­nia­mi.

Zdroj:tasr